Pusaka cahaya

SUNGKEM AMITAN MIANG GARAPAN

Puji sareng syukur ngahaturkeun sembah sujud tandaning sumembah diri abdi kaula waruga. Kasanggakeun ka dampal Gusti Dzat Nu Mahasajati, Mahaguru sakumna mahaguru, Maharatu sadayana para ratu,
Maharaja pikeun sakumna maharaja, Mahabatara sadayana mahabatara,
Mahacahaya di luhureun sakumna para mahacahaya, Maha Papayung Agung
para pangagung papayung agung, nu logor di liang jarum, nu sereg di buana, nu tos ngalungsurkeun rokhmat kaagungan, kaluhuran sinareng kamuliaana-Na, “ Gusti Alloh Ta’ala Dzat Nu Mahatunggal – Mahawening kalangkang hérang – nu murbeng kasadayana alam “

Jisim kurung abdi kaula waruga “Ki Angon – Ki Umbaran”
salaku pangiring, panyaksi, tutunggangan tur kurungan adab lampah darma raga. Ngahaturkeun sembah sungkem tandaning bakti, hormat sareng sumujud :
Kasanggakeun ka “Sim Kuring” dampal sampéan abdi kaula sukma
( Sirung tunggul gunung ha limun dayeuh lebak cawéné )
Sri Baduga Maharaja – Sang Waruga Jagat Raya Perbu Batara Deugdeug Jaya – Satria Batuwangi ( Galuh Pakuwon ) – Satria Pajajaran
( Batara Manunggal Rasa – Batara Manunggal Cahaya – Batara Payung Buana – Batara Langlang Jiwa – Batara Langlang Buana – Batara Payung Darma – Batara Payung Nagara – Mahabatara Jaya – Mahabatara Jiwa – Mahabatara Cahaya – Mahabatara Raja -Mahabatara Buana) – Nabi Muhammad Rosululloh – Imam Mahdi

Nyanggakeun bobo sapanon carang sapakan, batan sakieu darma jisim nu kadada kaduga, dina lakuRahyang darma Rabuyut. lampahna Kujang réngkah Pancanaga polah Guntur Geni
laku ngarancamaya buana di jaman bumi weuteu h – alif ngadeg disa tengahing jagat, nu jadi ladang pangangonan tempat pangguyangan ngusumah kadua. Pikeun nangtungkeun tihang “ Dwi Pantara ”, ngélebétkeun bandéra “ Dwi Warna ”, ngamparkeun “Beureum Bodas”, nangkarakkeun deui “Galuh Sunda”, ngiangkeun parahu “Nusantara”, mangkatkeun darma Sang Saka Mu stika Cahaya Manunggal Lima, dina tapak akma Silihwangi,lampah akma ngadarma cahaya ngamanca buana, ku tapak Gerakan Muda Pajajaran, wasta “ Gempar – Garuda “

”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan
Disarengan ku sembah sungkem tandaning bakti hormat sumujudna abdi kaula waruga Kasanggakeun ka Kanjeng Indung biang nu ngandung tunggul raha yu, Kanjeng Rama bapa anu ngayuga tangkal
darajat, nu janten sisimbulan Gusti – cukang sareng lawang panto pangbuka ngadegna tangtungan jatidiri wangunan jiwa sareng raraga damar wijaya (bin) madsaeri wikanta permana (binti) nur siti karta warjan wijaya

Kasanggakeun :

Ka sakumna para tutunggul gunung halimun pancuran kokocoran, nu diwakilkeun ka Kanjeng Kasepuhan nu linggih di Hulu Cidangiang – Batuwangi – Singajaya Garut Pakidulan Lebak :
“Sang Lenyep Gumilang – Sang Lenyep Larang – Sang Lenyep Jati – Sang Lenyep Ning – Sang Lenyep Rasa – Sang Banyu Wisésa – Sang Banyu Sakti – Sang Banyu Pu tih Perbu Kertawangsa Sang Buyuttikur Perbu Ditawangsa – Batara Tulus Bawa – Sang Kuta Karang – Ratu Dimayak
– Santoan Larang Tandebanjati – Guntur Geni – Wijaya Wijayaningkusumah ” salaku tutunggul Dwi Pantara – kasajatian Sunda Nusantara
Ka para tutunggul gunung halimun sajagat, nu diwakilkeun ka Kanjeng Kasepuhan nu janten ramana Kanjeng Nabi Khidir a.s. nu linggih di Jungjungan Langit “ Kanjeng Gusti Mulkan a.s.”

Ka para tutunggul gunung halimun pancuran pusa ka mustika permata cahaya, nu diwakilkeun ka Kasepuhan ti Pajajaran, wujud misil silo ka waruga leuweung karomah Sancang Garut pakidulan laut kidul, “Sri Baduga Maharaja Perbu Siliwangi Sang Waruga Jagat“ sareng nu
linggih di Galuh katelahna sarébu tempat sarébu jenengan, wasta “Ratu Galuh Raja Pusaka,”

”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan, disarengan ku sembah sungkem tandaning bakti, hormat, sumujudna abdi kaula warugana Sirung tutunggul gunung halimun Kasanggakeun ka para mustika cahaya – tutunggul gunung halimun dayeuh lebak cawéné :
Guru Pancanaga / Curug Lima – Sumur Tujuh – Manunggal Pancuran Kokocoran Kasajatian Para Sumur Mustika Cahaya Curug Pancuran Kokocoran Kasajatian, para guru nu ngatik ngadidik élmu kasajatian, ngaping ngabimbing la lampahan kasajatian diri, nu ngasuh ngabina nangtungan tangtungan jatidiri, ngadegna wangunan kasajatian sareng nu ngararangkénanana,
laju lampah salaku batur pangiring/ panyaksi la mpah geger laku hanjuang Sang Saka Pusaka
Manunggal Lima.:

Nuturkeun sakumaha runtuyan lampah kasajatianana :
( 1 )
Kanjeng Guru Munggaran
Guru tunggal utami amparan kasajatian karomah nu linggih di lembur Singajaya wewengkon Batuwangi Garut pakidulan lebak, nu tos ngampa rkeun kasajatian syaré’at, ngatik ngadidik, ngasuh, ngabimbing sareng ngabina lalampahan kasajatian diri salaku mualaf sajati, Santri Sajati, Musafir Lalana Jiwa sareng Budak Angon, kalayan nu ngawaris élmu, gelar kasajatian Batara Deugdeug Jaya sareng pusaka Pancanaga, dina wasta Ki Arab “ Kanjeng Syéikh Haji Maulana Muhammad Sharif ”

( 2 )
Kanjeng Guru Kadua
Guru amparan tangtungan jatidiri “Satria Wangi” ( Batuwangi – Silihwangi ) Karuhun terah diri, nu linggih di Batuwangi – Singajaya Garut pakidulan lebak, nu ngawaris Rahayu Kinasihan, élmu hakékat ma’rifat Batuwangi dina 7 ( tujuh) kabataraan, Isim Rosul, gelar Satria Batuwangi sareng pusaka Wastanipun Guntur Geni :“ Kanjeng Susuhunan Batuwangi – Prabu Pramungu Sang Adipati Marjahiyang Banyu
( bin ) Guru Gantangan Rahayu Kinasihan waliyulloh ”

( 3 )
Kanjeng Guru Katilu
Guru Utami Amparan Kanabian sareng karosulan, guruna para wali – saksina para nabi, “ Sri Baduga Nabi Khidir Ibnu Balyan ( bin ) Mulkan a.s. – Hasan Ihsan Burhanudin ”
( 4 )
Kanjeng Guru Kaopat,
Guru amparan tangtungan jatidiri Waruga Jagat Raya, Karuhun nu linggih di leuweung karomah Sancang – Garut pakidulan laut kidul,
nu ngawaris élmu hakékat ma’rifat Siliwangi – Pajajaran, 5 ( lima) élmu sareng gelar kasajatian kamahabataraan, kasajatian Keris Pusaka Kujang Pajajaran, kasajatian Waruga Jagat, gelar kasajatian Sri Baduga Maharaja sareng gelar Satria Pajajaran “Sri Baduga Maharaja Perbu Siliwangi Sang Waragad Jagat ”
( 5 )
Kanjeng Guru Kasepuhan Barisan Roh Suci ( para sajati )
Kasepuhan nu ngawaris ( mulangkeun) “ Kasajatian katatanagaraan sareng Tongkat Komando ” “ Kanjeng Saéhuna Brawijaya – Radén Bondoroso Wijayakusumah ” sareng kamuridna “Soékarno ”
( 6 )
Dulur Sajati
“ Ratu Qodam – Syéikh Abi Yusuf ” Kasepuhan para dulur sajati papada kaula makhluk Gusti, nu nyérénkeun karatuqodaman

”
Guru Kamanunggalan
Para sajati satria cahaya nu ngamanunggalkeun cahaya kasajatianana, nyaéta :
Para guru genep, para Khulafaurrasyidin ( Kanjeng Gusti Sayidina Abu Bakar Siddiq, Sayidina Umar bin Khotob, Sayidina Utsman bin Affan, Sayidina Ali bin Abi Tholib r.a.), para wali tepung ka generasi salapan ( Walisanga ) nu diwakilan ku para wali nu salapan,
Kanjeng Sulton Aulia Syéikh Abdul Qodir Jaélani r.a. sareng para kasepuhan nu ngawakilan ( Ki Santang Sang Pangéran Gagak Lumayung Sunan Rohmat Suci Godog, Syeikh Haji Muhyi Pamijahan, Batara Idar Buana sareng Éyang Pager Jaya Sakti )
( 7 )
Kanjeng Guru Kalima
Guru Tunggal Utami Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati, nu ngawaris “ Kasajatian Kitabulloh “ sareng gelar kasajatian Alloh “Muhammad Rosululloh,” nu linggih di Jungjungan Langit katujuh – siloka waruga di tanah Mekah karomatulloh
“ Kanjeng Gusti Pangéran Ahmadbi /Ahmadi – Nabi Ahmad (bin ) Abdullah – Sri Baduga Nabi Muhammad Rosululloh s.a.w.”

”
Mahaguru sadayana para mahaguru, Maharatu sadayana para ratu, Maharaja sadayana para maharaja, Mahabatara ti sadayana para mahabatara, Mahacahaya di luhureun sadayana cahaya, Maha Papayung Agung sadayana para pangagung papayung agung, anu logor di liang jarum nu sereg di alam buana, Sang Hyang Kalangkang Hérang Nu Mahawening Ngagenclang Méncrang Sumur Tunggal Puseur Curug Pancuran Kokocora n Kasajatian, nu ngalungsurkeun kaluhuran,
kamuliaan sareng rohmat kaagungana-Na, mangrupi gelar kasajatian “ Imam Mahdi ” “ GUSTI ALLOH TA’ALA DZAT NU MAHASAJATI ”

”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan
Disarengan sungkem tandaning cinta, asih, nyaah, deudeuh, suka bungah bagja abdi kaula, Kasanggakeun kanu janten ahli waris lungsuran diri ( sapala putra ) sareng nu janten beubeulahan nyawa – garwa satia nu jadi batur pangiring, panyaksi sajati, batur panganteur lampah hirup
dina milampah kasajatian, nu geus kaciwit kulit kabawa daging katalangsara waruga kababawa tunggara dina kurungan bagja mulia,
Salam sareng du’a réstu nu sajati tina dadasar ati sanubari abdi kaula diri. Disapa sing jadi jalma sampurna salaku abdi kaula sajati Gusti Alloh Mahasajati

”
Ka para babalad cahaya Sang Waruga Jagat Raya
Para mustika cahaya papayung agung sareng para calonna
Para mualaf sajati, santri sajati, musafir langlang jiwa lalana cahaya lalanang jagat raya, budak angon, satria amparan kawalian tangtungan batara sareng mahabatara ( satria cahaya, satria bumi, satria jagat – satria jagat raya )

Ka para sajati papayung cahaya, papayung agama, papayung darma, papayung warga, papayung bangsa sareng nagara, papayung mahkluk papada kaula pangeusi alam buana Ka para nyawa nu ngangon jiwa sareng raga – ngangon kamonésan dunya sareng akhérat Para nyawa papada kaula hamba, papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma tur papada kaula mahkluk pangeusi buana sinareng alam semésta jagat raya Para makhluk tutunggangan jiwa, sukma, nyawa Sang Waruga Jagat Raya. Ka para tatapakan lalampahan warugana Deugdeug Jaya weuteuh Mangsa di panitisan, di panyukmaan sareng di pangusumahan

Kum :

Ka para nyawa dulur salembur – baraya sauyunan Di Panitisan, Panyukmaan sareng di Pangusumahan ( Ladang Pangangonan Kahuripan – Tempat Pangguyangan Kahirupan ) Salam sareng du’a réstuna, sing meunang babalesna ti Gusti Alloh Nu Mahasajati
Sing aya dina ginanjar kawilujengan, dibeungkeut ku tali pangiket cahaya kaagungana-Na, aya dina pangraksa tur kurungan cahaya-Na, dipageur ku cahaya-Na, diamparan ku cahaya-Na,ditiungan ku cahaya-Na, dilampahkeun dina cahaya -Na, digolontoran rohmat sinareng karidloan Gusti Alloh Ta’ala. Amin, ya Robbal ‘alamin …..….. !

PATURAY MIANG GARAPAN MULANG PANGANGONAN Haréwos Qolbu Sowara Panggupay Sukma ( Mapag Mangsa Jaman Bumi Weuteuh-Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )

PATURAY MIANG GARAPAN MULANG PANGANGONAN Paturay Banjar Karang Pamindangan Paturay Cikaéngan Leuwi Pangéndongan Paturay Lembur Kuring Dayeuh Lebak Cawéné Para Tutunggul Gunung Halimun Alas Banawasa Para Sumur Tujuh Talaga Warna Sagara Cikahuripan Para Pancuran Kokocoran Kasajatian Walungan Ciikaéngan
Para Mustika Cahaya Pakaya Pusaka Kamonésan Jagat Raya Para Béntang Ngagenclang Purnama Perhiasan Alam Semésta Para Papayung Batara Agung Tatapakan Mahabatara Agung

Pileuleuyan mangsa ……, pileuleuyan jaman ……, pileuleuyan kahirupan
Pileuleuyan para pancuran, pileuleuyan para tutunggul, pileuleuyan para mustika Pileuleuyan dayeuh lebak cawéné, pileuleuyan alas banawasa-leuweung geledegan. Sapunyéré pegat simpay ………………….… paturay patepang deui ……….….! Anjeun nu geus jadi cukang lalampahan …..…… jeung jalan nu jadi cukang lantaran Anjeun nu geus jadi cukang panyindangan …. jeung jalan nu jadi cukang paneuleuman Anjeun nu geus jadi cukang panetepan ….. jeung jalan nu jadi cukang pangéndongan Anjeun nu geus jadi cukang lantaran ……….! Deuheusna kuring jeung diri kuring …………., wanohna kuring jeung dulur kuring Dalitna kuring jeung tatangga kuring ……..…, nyahona kuring jeung baraya kuring
Wawuhna kuring jeung batur kuring ………, nyahona kuring jeung musuh kuring Anjeun nu geus jadi panganteur lalampahan …. !
Tepungna kuring jeung nu ka tukang ………….. jeung nu sok jadi harepan Tepungna kuring jeung nu tacan kasorang .…. jeung nu jarang karandapan Tepungna kuring jeung nu jadi kapanasaranan jeung nu sok jadi omongan

Anjeun nu geus jadi tempat panyindangan ! Nyukang waktu, nyindang mangsa, nyorang jaman Nu jadi karusiahan kamonésan kaagungan …, inceran kamonésan ajian Nu jadi udagan kamonésan paneuleuman …., panyindangan kamonésan lalampahan Nu jadi pangéndongan kamonésan kamulyaan….., panetepan kamonésan kayakinan Pileuleuyan jaman …. pileuleuyan kahirupan ….. sapunyéré pegat simpay ..! Anjeun leuweung geledegan nu teu kasaba kajalajah papada kaula Anjeun dayeuh lebak cawéné nu teu kagiridig bangsa nyawa Anjeun nu jadi panetepan para tutunggul gunung halimun Anjeun nu jadi tempat lalampahan para papayung agung
Anjeun nu jadi dayeuh kahuripan kasajatian Anjeun pikaseurieun …………, tapi bebeneran Anjeun pikakeuheuleun .., tapi pikameumeuteun
Anjeun pikasebeleun ……., tapi pikanineungeun Anjeun léléwéaneun ………, tapi éstu kasajatian Anjeun pikahoréameun ……, tapi pipanasaraneun
Anjeun pikaseunggaheun ….., tapi éstu pikabitaeun Anjeun nu sok jadi tudingan jalma nu sok nyanyahoanan Anjeun nu sok jadi paneumleuhan dulur nu pinter kabalinger Anjeun nu sok jadi inceran jalma nu loba angkeuhan ginding kahayang.

Pileuleuyan kahirupan …….. sapunyéré pegat simpay…. ! Kuring miang ninggalkeun mangsa Mangsa nu pinuh ku kasuka jeung duka Suka ku anjeun nu geus ngarasa sajiwa Duka ku lalampahan nu sawates sawatara Anjeun nu geus jadi tempat panyinggahan …….. Ngampihan raga ngabagéakeun jiwa ngamumulé sukma Anjeun nu geus jadi tempat lalampahan ..………… Ngatik raga, ngadidik jiwa, miroséa sukma ku sagala rasa Anjeun nu geus jadi ladang kahirupan .……..……….Ngabimbing raga, ngahirupkeun jiwa, ngahuripkeun sukma Anjeun nu geus jadi tempat wakcabalaka …………… Ngabudalkeun rasa, ngabéjakeun rusiah milampah misil siloka Anjeun nu geus jadi tempat tangtungan ………………… Tangtungan Budak Angon – Batara Deugdeug Jaya – Ki Satria, Anjeun nu geus jadi tempat pangwangunan …………………
Ngamparkeun amparan Batuwangi, nangtungkeun tihang Silihwangi,
Anjeun nu geus jadi tempat panataan – pangjajaran ….…
Ngajajar – jajar adab kasajatian tatali paranti kasajatian
Anjeun nu geus jadi tempat adegan …….…………
Adegan jatidiri Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima
Anjeun nu sok jadi tempat paneumleuhan ……………………..
Kanyeri para diri, kapeurih para jiwa, katunggara para lelembutan, kasangsara para waruga.
Anjeun nu geus jadi tempat panganténan rébo babawaan ……… ……………………
Ginding ku tutunggangan kasajatian, gaya ku pakéan lalampahan, dandan perhiasan kasajatian
Anjeun nu geus jadi tempat sésérahan rébo panyérénan ………………………………
Amanat Mahasajati , wasiat para sajati, tugas – tugas lalampahan kasajatian

Kalayan nya ti diri anjeun …..
Ngadeg amparan diri …sareng tangtungan diri
Wangunan diri ……… sareng adab kasajatian diri
Kalayan nya ti diri anjeun kuring ngadeg salaku jatidiri

Kuring minggat lain ku kasulayaan ……………..….,
Tapi amanat nu jadi kapercayaan, wasiat nu jadi harepan
Kuring miang lain geus teu suka .………………………,
tapi kusabab mangsa nu jadi tutulisan, jaman nu jadi katangtuan
Kuring miang ninggalkeun suka …, suka ku anjeun nu geus miroséa ku sagala rasa
Kuring miang ninggalkeun suka ….., suka ku anjeun nu geus wakcabalaka loba cumarita
Kuring miang ninggalkeun suka …, suka ku anjeun nu geus sajiwa sanyawa

Pileuleuyan jaman … pileuleuyan kahirupan … sapunyéré pegat simpay ..!
Pikeun sawatara kuring rék ngarénghap jero ngaragap dada
Seunggah ku rasa nu kudu mulang deui ka mangsa baheula
Ngumbara nyindang sawatara dina kahirupan nyata ngawaruga
Nu mayakpak pinuh ku perdaya, angkara nu ngajiwa .…….,
nafsu nu nganyawa …..…, rongkahna nafsu kamonésan dunya
Ngangon nu pagedrug, ngawuluku nu pasalia, ngolah nu pasalia,
menerkeun nu pajeujeut, ngajajarkeun nu pakusut, nata nu pasoléngkrah
Dina kaayaan diri nu teu mibanda diri ………, diri teu miboga diri,
Dina kaayaan diri sawates ajian, saukur paneuleuman sareng paneumleuhan diri.

Pileuleuyan jaman… pileuleuyan kahirupan…sapunyéré pegat simpay … !
Pikeun sawatara kuring rék ngeclakkeun cimata medalkeun rasa
Cimata raga saripati rasa acining jiwa hirup diri
Teu bisa dipungkir ku rasa …
Kuring ngarasa tunggara kaleungitan nu jadi kasuka
Kasuka nu geus jadi buah carita udagan balaréa harepan saréréa
Kasuka nu geus nyata jadi kahirupan nu sajiwa – ngawaruga
Ka nu jadi buah carita tapi dipungkir balaréa, dianggap fatamorga
Kuring ngarasa suka geus kaleungitan nu sok jadi lahan tunggara
Tunggara dina panyirikan nu sok jadi angkeuhan balaréa
Tunggara dina kaputus – asaan nu jadi harepan saréréa
Ka nu sok dipiharep tapi ditampik balaréa – dianggap musuh kamonésan dunya

Pileuleuyan jaman …… pileuleuyan kahirupan …. sapunyéré pegat simpay…. !
Pikeun sawatara kuring rék wakcabalaka, mudalkeun rasa nu ngabagel dina jiwa
Yén kuring ngarasa leuwih tunggara ku pasalia… dina panyangka balaréa
Yén kuring ngarasa leuwih bagja ku pasalia ….. dina tudingan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa kasiksa ku pasalia …..dina angkeuhan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa tunggara ku pasalia … dina harepan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa suka ku pasalia .. dina anggapan balaréa
Kasiksa …………. ku ninggalkeun pindah rasa
Tunggara ……………. papisah jeung mangsa
Bagja ….……… ku jaman nu geus sajiwa
Suka .. ku boga carita nu geus nganyawa

Pileuleuyan jaman .. pileuleuyan kahirupan … sapunyéré pegat simpay…!
Isuk jaganing géto
Mun geus réngsé dina lakuna ……….., tepung jeung katangtuanana
Mun geus réngsé dina lampahna …., tepung jeung tutulisanana-Na
Mun geus réngsé dina lakuna ………….., tepung jeung janji-Na
Mun geus réngsé dina lakuna, tepung jeung buah harepannana
Pusaka diri baris hurip dina kahirupan diri jeung balaréa
Amanat – wasiat baris ngadeg dina kasajatianana
Sagalana geus teu bisa dipungkir deui ku balaréa

Isuk jaganing géto
Kuring baris mulang deui ka tempat padumukan
Kuring baris miang ninggalkeun deui sakabéh nu aya
Riung mungpulung bongkok ngaronyok deui, ngamanunggal ngahiji deui
Ngahiji sajiwa, ngalanggeng dina cahaya, ngadayeuh lebak cawéné alas banawasa
Dina kurungan ridlo, widi, kersa, pangersa tur kawasanuing Gusti Pangéran Dzat nu Mahasajati
Gusti Alloh Sang Hiyang Widi nu murbeng sadayana alam,Gusti Alloh Dzat nu Maha Sagala -galana.

Pileuleuyan jaman……….pileuleuyan kahirupan….….. sapunyéré pegat simpay …. !
Kiwari kuring paham ……………., kusabab ngarasa geus di lampahkeun dina seuri
Kiwari kuring ngarti ……….., kusabab geus ngarasa diteuleumkeun dina cisoca
Kiwari kuring surti …, kusabab ngarasa geus dikunclungkeun dina kasuka
Kiwari kuring taliti …., kusabab ngarasa geus dilelepkeun dina kanyeri
Kana kasajatian, adab – adaban jeung tatali paranti kasajatian
Diri sajati, para sajati sareng Gusti Alloh Nu Mahasajati

Pileuleuyan lampah…, nu pinuh ku kadeuheusan jeung katuhuan
Pileuleuyan mangsa …, nu pinuh ku kamonésan jeung adab – adaban
Pileuleuyan jaman ….., nu pinuh ku kaahéngan jeung karusiahan
Pileuleuyan hirup …., nu pinuh ku kahusuan jeung kajuhudan
Bagéa diri … nu pinuh ku kaisinan jeung karumasaan.
Bagéa lampah ….. nu pinuh karisi karingrang
Bagéa mangsa …. nu pinuh ku hariwang honcéwang
Bagéa jaman … nu pinuh ku tangtangan dina kurungan karusiahan
Bagéa hirup …… nu pinuh ku karongkahan dina beungkeutan adab kasajatian
Bagéa diri ………… !
nu rongkah ku cobaan, godaan, ujian sareng ajian dina iketan tatali paranti kasajatian

Singhampuntenna nu kasuhun :
Ka indung tunggul rahayu nu ngandung sinareng ka bapa tangkal darajat nu ngayuga
Ka para guru nu ngatik, ngadidik, ngasuh, ngabimbing, ngabina ….. nu kaamanatan ku kaagungan
Ka garwa, anak turunan, nu kaciwit kulit kabawa daging kaseundeuhan tunggara rasa nu ngaraga
Ka para kasepuhan ( karuhun ) kokocoran diri …….………. nu katunggangan ku kamulyaan
Ka para sajati tutunggul gunung halimun …….…………, nu kagupay ku kahormatan
Ka para pangiring/panyaksi, para sirung tutunggul gunung halimun nu kagupay kabuyutan
Ka para batur ………. nu kagupay ku kajéngkélan, kahéséan sareng kariweuhan
Ka para nyawa / para kodam ……… nu kagupay ku adab tatali kasajatian

H a m p u r a :
Ka jaman, nu jadi tempat panyindangan,
Ka mangsa, nu jadi tempat pangumbaraan,
Ka beurang jeung peuting nu jadi sisimpangan
Ka bumi jeung langit nu jadi amparan tempat lalampahan
Ka alam tempat – tempat kasajatian, ka angin, ka cai, ka seuneu, ka batu, ka taneuh,
ka sakur tatangkalan, ka sakur sasatoan ….nu sok jadi tutunggangan lalampahan kasajatian

Hampura ka Ki Sunda …,
Sing jembar miang ka Gusti mulang ka Sang Hyang Maha Agung dipundut katangtuan nu jadi tutulisan
ikeun ngalaku Ra-Hyang, ngaréngkak Ra-Buyut, ngarancamaya buana, dina ngahuripkeun “Dwipantara”
ngélebétkeun kasajatian “Beureum sareng Bodas,” nangkarakkeun deui “Galuh – Sunda” darma “ Pajajaran,”
ngiangkeun parahu nangtungkeun tihang lima “Nusantara,” mangkatkeun lampah “Sang Saka Mustika
Cahaya Manunggal Lima,” ngalampahkeun “Pancanaga”, ngahiberkeukeun “Garuda”, ngalaku “Kujang”
ngaréngkak “Guntu Geni”, ngadarma guyang wangi, ngawurkeun wawangi sajati di buana alam, dina
kasajatian “Batuwangi – Silihwangi” kasajatian asah, asih asuh.
Pikeun nitis di para diri, nyukma di para jiwa, ngusumah di para waruga, ngahiyang ngabatara
ngamparkeun amparan, nangtungkeun tihang, ngadegkeun kasajatian, ngawangun kahirupan,
ngahuripkeun kaayaan, ngawuluku nafsu, miara kamonésan dunya nu jadi pakaya balaréa
dandanan kamonésan sakabéhna, papada kaula hamba, papada kaula anak bangsa
papada kaula jalma sareng papada kaula makhluk pangeusi alam semésta jagat raya

Kudu suka miindung Galuh mibapa Sunda, jembar dipigarwa arab dipidulur buana
Kudu suka milaku garuda milampah Nusantara,pikeun papada kaula anak bangsa
Kudu bungah urang ngalampah buana, pikeun papada kaula jalma
Kudu syukur ngalaku ngajagat raya, pikeun papada kaula makhluk

Kuring moal bisa dihalangan, tapi moal poho kana purwadaksi
Kuring tetep rék miang, tapi moal rék mungkir kana jujutan
Sim Kuring mung sawates tiasa ninggalkeun tapak
Tapak laku lampah nyawa darmana ki sukma,
Tapak raga sisimbulan darmana ki sukma

Kuring ngan sawates amanat wasiat
Batuwangi – Silihwangi – Pajajaran
Dwipantara – Nusantara – Galuh Sunda
Tapak tuturkeuneun, laku lampahkeuneun, darma garapeun
Diri petakeuneun, dulur jeujeu hkeuneun, baraya jajarkeuneun
Wawangi sajati “Rahayu kinasihan” lampah awurkeuneun
Garuda, Pancasila,
Beureum Bodas
Tongkat Komando
Bhinéka Tunggal Ika
Laku garapeun lampah eusianeun

Amparan wangunan kasajatiana-Na – piaraeun
Wangunan kasajatian syaré’at-Na – pageuhaneun
Wangunan kasajatian hakékat-Na – lampahkeuneun
Wangunan kasajatian ma’rifat-Na – lampah dagoaneun

Ku darma guyub rempug jukung, lampah sabilul ungan sapapait samamanis, sabobot sapihanéan
Hampura …. hampura …. hampura ….. Hampura …. hampura …. ,ka sakumna !
K I U M B A R A N / K I A N G O N
( Waruga Batara Deugdeug Jaya weuteuh )

SANG KURING Galuh Sunda Mataram Majapahit Pajajaran Hulu Cisinga Hulu Cidangiang Walungan Cikaéngan Leuwi Pangéndongan Singajaya Batuwangi Sancang Sirung tunggul Gunung Halimun Lebak Cawéné Katelah terah Ki Santang, terah Wangi, terah Pajajaran Lawang pusaka, lebak cawéné simbul warugana lembur Singajaya, Simbul nu jadi lawang sareng tempat padumukan pusaka kabuyutanana Singajaya Batuwangi,Garut pakidulan lebak – Sancang Pajajaran Garut pakidulan laut kidul

Pancuran kokocoran puseur lalampahan kasajatianana :
Ratu Galuh Raja Pusaka

Amparan kasajatianana :

Amparan Kasajatian “ Bumi sareng langit “,
Keclak cimata raga saripati hirup sareng gebur cahaya sukma saripati hurip Kalimasada “Syahadat ” sareng Langlayang Salaka Domas “Isim Rosul” Tangtungan “Batara Deugdeug Jaya”, wangunan “Pusaka Pancanaga”

Pancuranana kokocoran puse ur amparan kasajatianana :
(Kasajatian Sayidina Hasan putra Ali – lalampahan di Mataram)
Tangtungan jatidirina katelah ku wasta “ Batara Deugdeug Jaya ” Jatidirina nyandang wasta Ki Arab “Syéikh Haji Maulana Muhammad Syarif ” “ Syéikh Haji Maulana Muhammad Ibrahim – Syéikh Haji Maulana Muhammad Yusuf ” (Tutunggul Dwipantara – Galuh Nusantara – Kasajatan Beureum – Darma Tauhid – Nga-agama)

Pancuran kokocoran puseur tangtungan jatidirina :
( Kasajatianana Sayidina Huséin putra Ali – lalampahan di Majapahit )
Sang Lenyep Gumilang – Sang Lenyep Larang – Sang Lenyep Jati – Sang Lenyep Ning – Sang Lenyep Rasa – Sang Banyu Wisésa – Sang Banyu Sakti – Sang Banyu Putih Perbu Kertawangsa
Sang Buyuttikur Perbu Ditawangsa – Batara Tulu s Bawa – Sang Kuta Karang – Ratu Dimayak – Santoan Larang – Tandeban Jati – Sang Guntur Geni – Wijaya Wijayaningkusumah
( Tutunggul Dwipantara – Sunda Nusantara – Kasajatian Bodas – Darma Juhud – Nganagara)

Pancuran kokocoran puseur wangunan kasajatianana :
Susuhunan Batuwangi “ Prabu Sang Adipati Marjahyang Banyu bin Guru Gantangan Rahayu Kinasihan Waliyulloh ” sareng “ Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Sang waragad Jagat ”

Nu saéstuna :
Jadi lawang pusaka sirung tunggul Gunung Halimun “ Batara Deugdeug Jaya weuteuh ” ( Kamanunggalan Deugdeug Jaya – Batuwangi Galuh Pakuwon – Silihwangi Pajajaran )
Jadi lawang pusaka, dina tangtungan jatidiri Satria Piningit – Sang Waruga Jagat Raya
Nu nyandang wasta kancana “Sang Saka Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima”

Jadi lalampahan pusaka, dina wujud :
“ Nu tapané sajatining hurip, enggon gumilang sang lénggang larang ” “ Rancamaya Payung Buana sinareng Batara Payung Cahaya ” ( Batara Deugdeug Jaya – Pusaka Pancanaga )

Sim Kuring
Abdi kaula diri

Diri teu mibanda diri
Diri teu ngawasa diri
Diri sawates ajian diri
Diri sakadar paneuleuman diri
Diri saukur ajian paneuleuman balaréa

Diri lain milik diri
Diri geus lain bobogaan diri
Diri saukur akuan angkeuhan diri
Diri sawates ajian diri paneuleuman balaréa
Diri saukur pikiraneun diri sareng tafakuraneun balaréa

Kuring datang sok jadi léléwéan
Kuring nyindang jadi geuhgeuyan
Kuring milampah sok jadi kaanéhan
Kuring miang mulang diceungceurikan
Kuring sawates lalampahan karusiahan
Kuring saukur ajian paneuleuman kasajatian
Kuring saukur cukang kaahéngan nu ngagaduhan
Kuring sawates lawang kamonésan nu ngagaduhan kasajatian

Abdi kaula diri nu saéstuna
Sawates wujud tatapakan
Raga sawates tatapakan jiwa
Jiwa sawates tatapakan sukma
Sukma sawates tatapakan akma
Akma sawates tatapakan nyawa
Nyawa sawates tatapakan Muhammad

Muhammad sawates tatapakan Alloh
Manunggal sajatining sa to, adam, cahaya
Manunggal sajatining syaré’at, hakékat, ma’rifat
Manunggal sajatining abdi kaula mustika permata cahaya
Manunggal sajatining abdi kaula manusa sampurnaning hamba
Manunggal sajatining abdi kaula hamba Gusti – pagersaning Sang Hyang Mahawidi

Kuring lain sasaha
Tapi ngan sawates katitipan amanat Mahasajati wasiat para sajati
( Para curug pancuran kokocoran kasajatian gunung halimun dayeuh lebak cawéné alas banawasa ), nu dijeujeuhkeun ku para tutunggul gunung halimun lebak cawéné sisimbulan Dwipantara Nusantara
Kasajatian Galuh Ratu Sunda (Garuda) – juhud darma tauhid (agama-nagara) – Beureum sareng Bodas nu disebut ku babasaan sim kuring salaku “ sumur/ curug tujuh, pancuran lima kokocoran kasajatian“
Nindak mo ngalieuk ka tukang sumujud mo sila bé ngkok, rék miang ngulampr eng sumolono ka tiap tempat tatapakan kasajatian Mahasajati di bumi, cukang lantaran ka tempat nu geus digarap
ku para satria cahaya – satria bumi nu jadi para sajati-Na tepung ka mangsa di jaman kiwari

Kuring lain sasaha ……
Tapi saukur wawatesan …………., sawates kamanunggalan lima,
Sawates lampah, milampah, dilampahkeun, gupay lampah sareng ngalampahkeun,
Sawates raraga, sawates jiwa, sawates sukma, sawates akma sareng sawates nyawa,
Sawates ajian, sawates paneuleuman, sawates lalampahan, sawates kahirupan sareng kahuripan,
Sawates harti sajati, sawates ma’na saéstu, sawates mimisilan, sawates sisimbulan sareng karusiahan,
Sawates Deugdeug Jaya, sawates Batuwangi – Silihwangi, sawates Pajajaran – Galuh Pakuwon, sawates
Muhammad Rosululloh (kadua), sawates Imam Mahdi, numutkeun adab sareng tatali paranti kasajatian.
Lain sawates kaahlian, ilmuwan, rohaniawan, kamonésan atanapi karongkahan dina ririweuhan,
Lain sawates keur kaum, kasukuan, golongan, aliran atanapi paham,
Lain sawates nafsu, akuan, angkeuhan atanapi kahayang,
Tapi, …. sawates kamanunggalan lima :
Sawates Ki Sunda – Ki Umbaran – Ki Angon – Ki Piningit,
Sawates nu tapané sajatining hurip, sawates enggon gumilang,
Sawates sang lénggang larang, sawates bul putih tur sawates ngalangkang hérang,
Sawates Dzat lalo cat lalo los lalo, sawates leumpang ti heula ceurik nuturkeun pandeuri,
Sawates antosaneun di bumi weuteuh, sawates rancamaya payung buana tur batara payung cahaya,
Sawates réréboan, sawates tanggungan, sawates pipikulan, sawates aisan sareng sawates timbangan,
Sawates amanat, sawates wasiat, sawates tugas, sawates kawajiban sareng sawates lalampahan,
Sawates ajianeun, sawates teuleumaneun, sawates du’a, sawates pangharepan sareng sawates kayakinan,
Sawates sora tutunggulan sareng sirung tutunggulan, sawates tampian pancuran kokocoran kasajatian
sawates walungan cikaahéngan leuwi pangéndongan, sawates pancuran kasajatian curug kajayaan
talaga kahyangan sagara kahuripan rahayu kinasihan. sawates gunung halimun, gunung gedé tujuh gunung
Sawates pusaka pancanaga, garuda, beureum bodas, tongkat komando sareng sawates Kamanunggalan

Jisim … jatidiri nu saukur wawatesan
Sawates panetepan, sawates ditetepkeun, sawates netepkeun, lain tihilir lain tigirang teu kahilir teu kagirang
Sawawes museur ditengah sisimbulan, milaku tutunggulan, milampah diantara dua, mipolah dina dua nyawa
Padumukan : Punta ratu kinasihan dayeuh lebak cawéné – Galuh Ratu Titisan – wewengkon Mandala wangi –
antara Cimanuk Citarum ( Cimatarum/ Mataram heubeul ) – tanah pusaka Mandala Semar ( samar/ rusiah )
wujud sisimbulan : Hulu Cidangiang – lembur Singajaya – wewengkon Batuwangi Garut pakidulan lebak,
tanah pusaka pasundan parahyangan – nagri garuda sang mérah putih nusa khatulistiwa
Nusa antara.dua nyawa, tengah beubeulahan alam buana, nu teu ka hilir teu ka girang.
Tempat panetepan kasajatian : Di birit leuwi pangéndongan walungan Cikaéngan,
Tempat pangulinan kasajatian : Jero tegal pangangonan, sagara kahyangan.
Tempat pangojayan kasajatian: Walungan Cikaahéngan talaga Kahuripan
Tempat pangangonan : Kahirupan nu jadi tegal baladaheun
Nu jadi angonanana : Kalakay sareng tutunggul
Nu diangonna : Para jatidiri nu aya dina diri
Amparan Jatidiri Kasajatian Diri :

Bumi sinareng Langit, nyaéta :
Nu jadi dadasar lautan sareng jungjungan langit
Gurilap cimata marakbak rasa Ki Waruga nu jadi saripati kahirupan diri, salaku amparan bumi dasar lautan
Gurilap cahaya marakbak wasta Ki Sukma nu jadi saripati dzikir sareng du’a, salaku amparan langitna,
nu ngamanunggal dina wujud sisimbulan kalimasada “syahadat “, rarangkénna tasbih, tahmid, takbir
sareng tahlil. Kalayan ngawujud jadi tangtungan jatidiri “ Deugdeug Jaya“ wangunan kasajatian
“Pancanaga“ kamanunggalan “ Budak Angon – Deugdeug Jaya – Batuwangi Galuh Pakuwon – Silihwangi Pajajaran “ salaku amparan kasajatian Satria Piningit.

Abdi kaula diri waruga …. rumasa …..
Lain jujur teu pernah jalir jeung adil teu pernah dolim
Lain bener teu pernah salah jeung bager teu pernah dolim
Lain juhud teu pernah kufur jeung ngarasa tuhu teu pernah sulaya
Lain geus béla teu pernah ngantep jeung buméla teu pernah hianat
Lain ngarasa sakti dandan kakuatan jeung jaya teu inggis ku,karingrang
Lain ngarasa kuat dandan wawanén jeung jaya teu melang kuhariwang honcéwang Tapi …….. nu dipibanda

Ngan sawates hirup numutkeun galur tutulisan jeung kahirupan numutkeun katangtuan,
Ngan saukur mersihan niat, ngajaga patékadan, ngawuluku akal nafsu, ngangon lalampahan,
Ngan saukur ngupama numutkeun adab – adaban kasajatian tur milampah numutkeun kasanggupan,
Ngan sawates kabeungkeut adab – adaban, kaiket tatali paranti kasajatian dina kurungan karusiahan.
Karusiahan nu jadi kamonésan kahuripan :
Tunggara sangsara jeung katalangsarana dina panyirikan batur. Suka, bungah, bagja tur mulyana dina panudingan batur,
Apesna, dina kaahéngan angkeuhan dulur akuan batur. Jayana, dina panghinaan, kuat dina pangakaya panganiaya batur
Nyeri jeung peurihna matak pikatajieun batur. Suka, bungah, bagja jeung bahagiana, matak pikaseunggaheun batur.
Lara wirang jeung kahinaanana, matak pikaresepeun batur. Kaluhuran jeung kamuyaanana, matak pikaijideun batur.

Sang Kuriang
Kuring ngadarma, tapi lain kaahlian
Kuring ngaagama, tapi lain golongan
Kuring Ki Sunda, lain ahli kasukuan
Kuring lain faham, aliran, kamonésan
Kuring lain karongkahan ririweuhan
Kuring sawates tutunggangan kasajatian
Kuring sawates lawang, cukang jeung jalan
Kuring sawates lakon, darma wawayangan
Kuring sawates lampah, nyindang tur ngumbara
Kuring sawates carita, nyarita sareng nyaritakeun
Kuring sawates lampah, milampah tur dilampahkeun

Kuring Ki Sunda, kusabab tangtungan nu jadi katangtuan.
Kuring milaku ki Sunda kusabab dandanan pakéan kasajatian
Kuring ngagunakeun ki Sunda,kusabab tutunggangan kasajatian
Kuring nyarita ku basa sunda, kusabab adab nu jadi tatali kasajatian
Kuring nunggangan ki sunda,kusabab katalian ku panggupay kasajatian
Kuring maké ka ki sunda, kusabab hak numutkeun adab kasajatian.
Lain kasombongan nu diamparan ku kaheureutan haté jeung pikiran

Galuh Sunda, lain sawates ukuran kaum jeung golongan kasukuan
Pajajaran lain sawates ukuran nagari jeung dayeuh kasukuan
Silihwangi lain sawates tangtungan jatidiri kaum kasukuan
Galuh – Pakuwon, lain sawates ukuran tempat kasajatian
Naga, garuda, beureum sareng bodas lain sawates akuan
Ku jahyang dina sagalaning tangtungan tur wangunan
kasajatian nu jadi kamonésan lampah karusiahanana,
lain saukur angkeuhan luhurna haté heureut fikiran Tapi
Sawates basa, basta sareng babasaan kasajatian
Sawates ajian sareng paneuleuman kasajatian,
Sawates teuleumaneun sareng ancrubaneun
Sawates koréhaneun, galieun sareng petikeun
Sawates pesékkaneun sareng larapkeuneun
Tina sagalaning kamonésan tapak darmaNa
Tina sagalaning kaluhuran, kamulyaan
sareng kaagungan lampah kasajatian-Na
Di nagri Nusaantara dua nyawa kasajatian

Asyhadu allâ illâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muhammadarrasûlullôh. Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ Ilâha Illallôh, Allôhu Akbar. Bismillahi tawakaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi..Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi
Ya Alloh …Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …Ya Alloh .. ya Muhamm ad Rosululloh Imam Mahdi
Ya Alloh …. Ya Muhammad Rosululloh. …. . Ya Alloh …Ya Muhammad Rosululloh ….Ya Alloh
Ya Alloh . Ya Muhammad Imam Mahdi …Ya Alloh. Ya Muhammad Imam Mahdi … Ya Alloh
Ya Alloh…Ya Roululloh….Ya Al loh.. Ya Rosululloh …Ya Alloh ..Ya Rosululloh..Ya Alloh
Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh … Alloh. .. Alloh … Alloh

Amparan Kasajatian :
( 1 )
“ Rahayu Kinasihan “
Nami Alloh, dzat lalo, cat lalo, los lalo
Leumpang tiheula, ceurik nuturkeun pandeuri,
Antosan di bumi weuteuh Batara payung cahaya – Rancamaya payung buana

( 2 )
“ I s i m R o s u l “
Nu tapané sajatining hurip. Enggon gumilang sang lénggang larang
Bul putih cahaya rosul – nu ngalangkang hérang cahaya Alloh
Alloh …………….……… Alloh ……..….………….. Alloh

( 3 )
“ Amparan Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati “
“Syahadat, Tasbih,Tahmid,Tahlil,Takbir, Basmalah Hauqalalah”
Asyhadu allâ Illâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh
Subhânallôh, walhamdulillâh,walâ Ilâha Illallôh,Allôhu Akbar
Bismillahi tawakaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm

Tapak Laku Lampah Darma
Nu ngagusti, nganyawa sareng musaka.
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma,
tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa,
Ngagusti kusabab hirup, nganyawa kusabab hurip,
musaka kusabab nitis, nyukma tur ngusumah
numutkeun adab lampah kasajatianana

MI LAMPAH KABUYUTAN DARMA NGIANGKEUN PARAHU WEUTEUH
(Jaman bumi weuteuh – Alif ngadeg disatengahing jagat )

Wujud Sisimbulanana :
Padépokan Batuwangi,nyaéta tapak raga mangsa nitis ( dipindo sukma) lampah ngagunung halimun dayeuh lebak cawéné
laku nyawa lampah darma ngadegkeun tangtungan jatidiri – ku para pancuran lima sumur tujuh talaga kamanunggalan
Gagak ngelak na tutunggul, nyaéta tapak raga lampah darma ngagunung siluman alas banawasa ngadayeuh lebak cawéné
laku nyawa lampah darma ngawurkeun amparan wangi, ngawangun
kasajatian, ngadegkeun para tangtungan jatidiri :
Padépokan Wangi, nyaéta tapak lampah ngagunung gedé, laku nyawa lampah darma ngawangun wangunan kasajatian
(1). Gempar Batuwangi, nyaéta tapak laku lampah nu nganyawa – darma ngadegkeun para tangtungan jatidiri
(2). Gempar Miang Wangi, nyaéta tapak laku lampah nu nganyawa – darma miangkeun para tangtungan jatidiri
(3). Gempar Pusaka wangi, nyaéta tapak laku lampah nganyawa – darma ngawangun pusaka – pusaka kasajatian
(4). Gempar Siliwangi, nyaéta tapak laku lampah nu nga akma – ngarancamaya payung cahaya ngajagat raya –
darma ngawurkeun wawangi sajati
(5). Gempar Garuda, nyaéta tapak laku nu nyukma, lampah ngaran camaya payung buana ngajagat alam buana,
darma nangkarakkeun deui tangkuban pa-ra-huhyang nu nganyawana Sunda, nga akma Dwipantara,
nyukma Nusantara, ngajiwa Galuh Nusantara, ngaraga Sunda Nusantara, sareng perang menggalan dajal
(6). Gempar Nusantara, tapak laku lampah nu ngajiwa – lampah ngarancamaya payung darma ngajagat
dwipantara, darma ngawurkeun cahaya kamulyaan tangtungan para sajati makom ( nagara) karomah
(7). Gempar Munding Wangi, nyaéta tapak laku nu ngaraga, lampah ngarancamaya payung nagara
ngajagat nusantara, laku tauhid lampah juhud darma guyang bumi – tapané sajatining hurip
kamanunggalan Padépokan sareng Gempar Batuwa ngi – Siliwangi – Garuda sareng Nusantara
Digali ku lampah kasajatian :
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa, Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa Metikan karikil – karikil Mustika Permata Cahaya

Bébér
KEMBANG WANGI ARUM
Mapag Jaman Bumi Weuteuh Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
Lampah Darma Kado Muhammad Kadua Lalampahan Guyang wangi, dina wujud :
Nitih lari mapay lacak, nyusur galur purwadaksi
Nyukcruk galur tatapakan, néangan rusiah pusaka diri
Nyukcruk galur kabuyutan, néangan sarsilah kasajatian diri
Nyukcruk galur kabuyutan, néangan sarsilah kasajatian diri
Nyukcruk galur kasajatian, néangan karusiahan diri jeung Gusti
Cikaéngan leuwi pangéndongan – Ngaji diri neuleuman kasajatian
Tatapakan jalan kasajatian – Langlang pusaka lalana cahaya
Tatapakan jalan tincakan – Langlang sabda lalana carita
Tatapakan jalan tincakan – Langlang jiwa lalana raga

Tapak laku lampah darma dina wujud :
Padepokan sareng Gempar
Gerakan Muda Pajajaran
Batwangi – Siliwangi – Garuda
Nusantara – Munding Wangi

Sabda Rasa Surat Jiwa Catur Sukma
Sirung Tutunggul Tutunggulan
Gunung Halimun Lébak Cawéné

Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa
Neuleuman rasa, mibada rusiah mahakawasa,
Metikan karikil – karikil Mustika Permata Cahaya

Nyukang mangsa, nyorang lampah, nyindang rusiah
Sirung Tunggul Tutunggula n Gunung Halimun Lebak Cawéné
TAPAK – PATILASAN – KAMUNGGALAN – KAHURIPAN – KASAMPURNAAN
Tapak aksara tilas basa, tapak basa tilas sabda, tapak sabda tilas carita, tapak carita tilas pusaka
Sajatining tampian sampurnaning kokocoran.
Manunggalning pancuran kokocoran kasajatian
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas ruh, tapak ruh tilas nyawa
Sajatining abdi kaula sampurnaning manusa. Manunggal sajatining abdi kaula lima Tapak hirup tilas hurip, tapak hurip tilas pusaka, tapak pusaka tilas cahaya
Sajatining permata cahaya sampurnaning mustika. Manunggal pusaka lima
Tapak uteuk tilas pikir, tapak pikir tilas akal, tapak akal tilas cahaya,
Sajatining akal sampurnaning élmu . Manunggal abdi kaula cahaya
Asyhadu allâ ilâha illallâh, Wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh. Subhânallôh, walh amdulillâh,
walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar. Bismillahi tawakkaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh … Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …. Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …. Ya Alloh
Ya Alloh … Ya Muhammad Rosululloh. …. Ya Alloh .. Ya Muhammad Rosululloh…..Ya Alloh . .. Ya Muhammad Rosululloh
Ya Alloh .. Ya Muhammad Imam Mahdi. .Ya Alloh .. Ya Muhammad Imam Mahdi… Ya Alloh ..Ya Muhammad Imam Mahdi
Ya Alloh ..Ya Roululloh.. Ya Alloh.. Ya Rosululloh ..Ya Alloh Ya Rosululloh..Ya Alloh .. Ya Rosululloh .. Ya Alloh.Ya.Rosulullo h
Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .. Alloh …. Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh … Alloh .…Alloh … Alloh …Alloh …. Alloh. … Alloh

Asyhadu allâ Illâha ilallâh, wa asyhadu anna Muhammadar râsululloh
Subhânallôh, walh amdulillâh, walâ Ilâha iIlallôh, Allôhu Akbar
Bismillâh tawakkaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâbillâhil áliyyil ádzîm
Sekar darma lingga Ra-Hyang – Buka lawang gapura pusaka Ra – Buyut
“ HANDEULEUM GEGER HANJUANG “
Tutunggul sirung tunggul tutunggulan gunung halimun dayeuh lebak cawéné
Saukur adab/ tatali paranti kasajatian pikeun laku nyawa lampah darma sisimbulan lain angkeuhan, hayang diulu – ulukeun, dipeupeujeuhkeun sareng hayang dijenengkeun

Nyiwit waktu raraméan nyocéng lampah kamonésan, tina lampah darma raga nu nyaré’at
Wadah nyawa nu masih bersih tacan ancrub kana guyang cimata ceurik sareng seurina
Nambut lakuna para diri, sirung nu kakara lilir pikirna, hudang haténa, katoél rasana
Ku rasa rumasa sareng karumasaan dina wanci cahaya kabuyutan nu geus manjing pareum

Nambut lampah para sirung – jiwa anak bangsa nu keur ngamparkeun niat suci patékadan mulya
ngahudangkeun galuh sunda, ngagali wawangi, ngahuripkeun silihwangi pusaka Rahayu Kinasiahan,
Meungkeutkeun tali nangtungkeun tihang Nusantara – kasajatian lima nu jadi pusaka kaluhungan
Sang Saka : Garuda – Pancasila – Mérah Putih – Tongkat Komando – Bhinéka Tunggal Ika
Nunggangan sisimbulan nu teu jauh tina tangtungan sareng lambang nu teu jauh tina dandanan kasajatian
nunggangan basta “ Gerakan Muda Pajajaran ( Gempar ) Batuwangi – Gempar Siliwangi – Gempar Garuda – Gempar Nusantara – Gempar Munding Wangi darma Guyang Wangi ” nu jadi akuan sareng angkeuhan diri,

Kabeungkeut ku adab-adaban kasajatian pikeun jadi tutunggangan sim kuring dina laku tapak nu ngadarma,
cukang nyawa lampah darma nu ngajiwa ku milaku sisimbulan, pikeun para jiwa anak bangsa nusantara.
Mugia janten tapak laku pangawuran tapak lampah panyawéran dina milampah lalampahan kasajatian jisim
“ Handeuleum Geger Hanjuang” ( amanat Mahasajati – wasiat para sajati-Na) nu jadi lampahna Deugdeug Jaya dina darma Pancanaga, laku garuda ( Galuh Sunda ), lampah kujang, réngkak Guntur Geni, amparan Batu wangi, wangunan kasajatian Silih wangi. darma waruga guyang wangi nu teu matak jadi angkeuhan, nu bisa
ngiruhan kaweningan sareng ngaruksak kasucian lampah kasajatian.

Mangka Kiwari Sim Abdi kaula waruga,
ngawiwitan bébér darma pusaka Rahyang
ngawiwitan muka deui lampah Rabuyut :
Budak Angon – K.H. Umbaran – Satria Piningit
Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima
Sirung tunggul – Gunung gedé – Amparan tujuh gunung
“ Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya ”

sawates bébér laku ku réngkah paripolah, nepikeun béja paréntah rasa, paménta para hamba jiwa mulia
sawates bébér laku guar polah, milaku sisimbulan, nepikeun lampah tuntutan rasa pangjurung Sang Mahakawasa
ngeunaan lampah sang sukma salaku hamba-Na, nu jadi pangeusi jiwa raga abdi kaula nu medal ka bumi,
Janji Mahasajati jadi pusaka pakaya alam buana, hiasan hirup dandanan hurip mahluk alam jagat raya,
Tutunggul ngadeg dina batu nunggal, amparan batu karikil wangi kurungan kasajatian lima,
Sang saka beureum sareng bodas, ngélébét dina tangtungan kasajatian tihang karusiahan,
Hirup kasajatian hurip kahirupan, nanjer kasaimbangan, ma’mur alam, jaya pangeusi alam,
Bumi weuteuh jaman kajayaan – mangsana sétan sial – dajal tepung kana kabinasaan,
Umat manusa mulang deui ka asal – jatidiri adam mulang deui kana kasajatian,
Para waruga (jiwa – raga) sareng lelembutan (akma – sukma), nangtung dina tangtungan batu satangtung,
Adegan khalifah bumi amparan cahaya, tihang batuwangi galuh pakuwon wangunan silihwangi pajajaran.

TAPAK RAGA
GEMPAR BATUWANGI – SILIWANGI – GARUDA-NUSANTARA –
MUNDING WANGI DARMA GUYANG WANGI
Dina Gupay Rahayu Kinasihan Susuhunan Batuwangi
“ Sabda Mustika Siliwangi – Sowara Rabuyut “

Sabda Rasa Surat Jiwa Catur Sukma – Amanat Diri Wasiat Kasajatian
Sirung Tunggul Gunung Halimun Dayeuh Lebak Cawéné
“ SANG MUSTIKA CAHAYA PUSAKA MANUNGGAL LIMA “
“ Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya “

Kasanggakeun ka para pangandika
Bobot sapanon carang sampakan sing hampuntenna anu kasuhun hampura nu kateda
Bilih kirang titi ku ati jeung pangarti, kirang tata ku adab warugana sukma
Sim kuring medal kaluar, kusabab pangeusi jaman
Kuring hudang, kusabab jaman
Kuring kaluar, kusabab pangupay
Kuring indit, kusabab tutulisan.
Kuring miang, kusabab katangtuan,
Kuring milampah, kusabab pangharepan
Kuring mulang, kusabab adab kasajatian
Kuring mingit, kusabab tatali kasajatian
Kuring minggat, kusabab kasulayaan
Kuring sawates amanat saukur wasiat
Nindak moal ngalieuk katukang
Sumujud mo sila béngkok

Nyanggakeun :
Kembang Asih Wangi Arum
Galunggung Gunung Lumbung
Amanat Garuda – Wasiat Nusantara
Galuh Hyang Agung – Sunda Nusantara
Harta pusaka Ki Sunda – harta karun pajajaran – harta dwipantara – pakaya nusantara
Warisan kasajatian Galuh Ratu Sunda ( Garuda ) nu ngalaku nyawa Silihwangi darma lampah Pajajaran
Nu medal ti puseur pangiangan para sajati – tanah pusaka Mandalawangi – wewengkon semar/ karusiahan
Nusa antara dua beubeulahan nyawa kasajatian – beureum-bodas – Satria Panengah – amparan akal-nafsu
Nu ngadarma nyawa Sunda – ngaakma Dwipantara, nyukma Nusaantara, ngajiwa Galuh Nusantara, ngadarma
raga Sunda Nusantara, Nusa Khatulistiwa tengah alam buana nu teu kahilir kagirang teu déngdék topi
Puseur tangtunganana : Hulu Ci-Singa – Gunung Agréng – Cibuni. Puseur wangunan kasajatianana
Hulu Ci-da-ngiang (tempat pangiangan pa-ra-hyang ). Panetepanana birit leuwi Pangéndongan
walungan Ci-kaahaéng-an – talaga kahuripan sagara kinasihan dayeuh lebak cawéné
Puseur Sisimbulan ragana
Batuwangi – Singajaya – Garut pakidulan lebak
Sancang Pajajaran – Garut pakidulan laut kidul
Dina lampah kabuyutan – Gupay Rahayu Kinasihan
Kasajatian Deugdeug Jaya – Batuwangi – Silihwangi,
panataan kasajatian Pajajaran – pamageuh paseuk Galuh Pakuwan
Ngusumah di Jaman Bumi Weuteuh – Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
dina kurungan cahaya kasajatian asah, asih, asuh sareng papada kaula diri,
papada kaula hamba, papada kaula kaum, papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma
( umat manusa ), papada kaula makhluk sareng papada kaula pangeusi alam buana jagat raya.

D i n a
Amparan Kasajatian :

( 1 )
“ Rahayu Kinasihan ”
Nama Allo, dzat lalo, cat lalo, los lalo
Leumpang tiheula, ceurik nuturkeun pandeuri,
Antosan di bumi weuteuh
Batara payung cahaya – Rancamaya payung buana
( 2 )
“ I s i m R o s u l ”
Nu tapané sajatining hurip. Enggon gumilang sang lénggang larang
Bul putih cahaya rosul – nu ngalangkang hérang cahaya Alloh
Alloh …………….……… Alloh ……..….………….. Alloh
( 3 )
“ Amparan Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati ”
“Syahadat, Tasbih,Tahmid,Tahlil,Takbir, Basmalah Hauqalalah”
Asyhadu allâ ilâha illallâh, wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh
Subh ânallôh, walh amdulillâh, walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar
Bismillâhi tawakkaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm

MI LAMPAH KABUYUTAN LAKU NANGKARAKKEUN TANGKUBAN PARAHU
LAMPAH DARMA NGIANGKEUN PA-RAHU-HYANG
( Jaman Bumi Weuteuh – Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )

Digali ku lampah kasajatian :
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa,
Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa,
Metikan karikil – karikil Mustika Permata Cahaya

Nyukcruk galur tatapakan néangan rusiah diri sajati.Tatapakan jalan tincakan langlang jiwa lalana raga

Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa
Sajatining abdi kaula sampurnaning manusa. Manunggal sajatining abdi kaula tangtungan lima

Tapak aksara tilas basa, tapak basa tilas sabda, tapak sabda tilas carita, tapak carita tilas pusaka
Sajatining tampian sampurnaning kokocoran. Manunggaln pancuran kokocoran kasajatian

Tapak hirup tilas hurip, tapak hurip tilas pusaka, tapak pusaka tilas nyawa cahaya
Sajatining permata cahaya sampurnaning mustika. Manunggal pusaka lima
Tapak uteuk tilas pikir, tapak pikir tilas akal, tapak akal tilas cahaya
Sajatining élmu sampurnaning akal. Manunggal sajatining abdi kaula cahaya
Ya Alloh …. ya Muhammad …… ya Rosululloh….. Ya Alloh .. ya Muhammad … ya Rosululloh.…. Ya Alloh …Ya Muhammad .. Y a Rosululloh ..… Ya Alloh
Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh …Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh …. Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh …. Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh
Alloh .. Rosululloh .. Alloh .. Rosulullo h … Alloh .. Rosululloh .. Alloh.. Rosulu lloh .. Alloh.. Rosululloh … Alloh.. Rosul ulloh… Alloh. Rosulullo h … Alloh.. Rosululloh
Alloh .. Muhammad .. .Alloh .. Muhammad .. Alloh .. Muhammad … Al loh .. Muhammad … Alloh.. Muhammad …Alloh .. Muhammad.… Alloh … Muhammad… Alloh
Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh… Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh… Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh… Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh… Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Al loh .. Alloh… A lloh. . Alloh

AMANAT SILIWANGI WASIAT GARUDA
DARMA GUPAY RAHAYU KINASIHAN
Hiyap Kabuyutan Gupay Karahayuan – Satria Kinasihan Adab Pingitan
“ Sri Baduga Maharajá Perbu Batara Deug deug Jaya Sang Waruga Jagat Raya ”
( Pikeun ngeusian Jaman Bumi Weuteuh – Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )
Kasanggakeun :
Para babalad cahaya Sang Waruga Jagat Raya
Para mustika cahaya papayung agung sareng para calonna
Para mualaf sajati, santri sajati, musafir langlang jiwa lalana cahaya
lalanang jagat raya, budak angon, satria amparan kawalian tangtungan batara
sareng mahabatara ( satria cahaya, satria bumi, satria jagat – satria jagat raya )
Kasanggakeun :
Para sajati papayung cahaya, papayung agama, papayung darma, papayung warga,
papayung bangsa sareng nagara, papayung ma hkluk papada kaula pangeusi alam buana
Kasanggakeun :
Para nyawa nu ngangon jiwa sareng raga – ngangon kamonésan dunya sareng akhérat
Para nyawa papada kaula hamba, papada ka ula anak bangsa, papada kaula jalma tur
papada kaula mahkluk pangeusi buan a sareng alam semésta jagat raya
Para makhluk tutunggangan jiwa, sukma, nyawa Sang Waruga Jagat Raya
Kasanggakeun :
Para tatapakan lampah sisimbulan warugana Deugdeug Jaya weuteuh
Mangsa nitis dipindo sukma wujud sisimbulan Padépokan sareng
Gagak Ngelak Na Tutunggul wujud Gerakan Muda Pajajaran
( Gempar )

Kum :
Ka para nyawa
Dulur salembur sare ng baraya sauyunan
Di panitisan, panyukmaan sareng di pangusumahan
( Tegal baladaheun karahayuan,ladang pangangonan kahuripan, tempat pangguyangan kahirupan)
( 1 )
Hiyap ngabagéakeun gupay kasajatian – mapag Jaman Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
( 2 )
Hiyap ngaweningkeun gupay kajuhudan – ad us kahuripan, tobat lampah kahirupan
( 3 )
Hiyap ngadegkeun gupay mageuhan – wangunan kasajatian Alloh “Muhammad“
( 4 )
Hiyap rempug jukung gupay kamanunggalan – para tangtungan kasajatian
( 5 )
Hiyap nangtungkeun gupay nanjerkeun – harga diri kahormatan bangsa
( 6 )
Hiyap pajajaran gupay panataan – ngajajarkeun tangtungan nata kanagaraan
( 7 )
Hiyap ngangon gupay wuluku – ngangon kasajatian beureum ngawuluku bodas
Hiyap ngangon tangtungan jatidiri – gupay ngawuluku wangunan kasajatian diri
Ngangon silihwangi, ngawuluku batuwangi, mageuh an pakuwan, ngolah cahaya Mahasajati
Ngangon parahyang ngawuluku kabuyutan, ngolah rahayu kinasihan ngalampahkeun Isim Rosul

Panggeuing Éling
Ngaji Diri Neuleuman Kasajatian :

Nafsu,
nyaéta cahaya beureum tangtungan seuneu kasajatian juhud, nu hirup rumingkang di sakur alam nu jadi tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajati an adam ( akma –sukma ). Jadi amparan lampah
ngupama nu ngabuahkeun tanaga ngalahirkeun kakuatan, numutkeun adab lampah kasajatian dina kajuhudan.

Akal,
nyaéta cahaya bodas tangtungan cai kasajatian tuhu, nu hirup rumingkang di sakur alam nu jadi
tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatian adam ( akma, sukma, ). Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuahkeun kabersihan ngalahirkeun kasucian numutkeun adab lampah kasajatian dina katuhuan.

Waruga,
nyaéta cahaya hideung tangtungan bumi kasajatian rusiah. nu hirup rumingkang dina jatidiri sareng
wangunan kasajatian adam ( salaku manusa / jalma), jadi tutunggangan lampah ngupama nu ngabuahkeun darma ibadah ngalahirkeun amalan lampah karusiahan

Kinasihan,
nyaéta cahaya kalangkang hérang tangtungan wening kasajatian Alloh, nu hirup rumingkang dina
jatidiri sareng wangunan kasajatian diri adam ( kalbu). Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuahkeun kadeuheusan ngalahirkeun kacintaan, num adab lampah nyawa dina kasanggupan élmu sajatina.

Karahayuan,
nyaéta cahaya ngeplak tangtungan bodas kasajatian Rosul, nu hirup rumingkang dina jatidiri sareng wangunan kasajatian diri adam (kalbu). Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuahkeun darma agung ngalahirkeun asah, asih asuh simbul wawa ngi sajati basta silihwangi ,numutkeun adab lampah mimpin ( ngakhalifah ).dina kasanggupan élmu kasajatianana.

Khalifah,
nyaéta enggon gumilang, tangtungan nabi kasajatian mimpin, lampah tapané sajatining hurip,
Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuah lampah ngangon diri ngawuluku sakur kasajatian,
Jadi amparan lampah ngangon diri nu ngabuah laku ngatik ngadidik, ngasuh ngabimbing, ngabina.
Jadi amparan laku ngawuluku kasajatian diri, ngabuah lampah ngaji diri neuleuman kasajatian
ngolah diri ngalampahkeun kasajatian.

Ibadah,
Nyaéta darma nu hirup rumingkang dina hirup sareng kahirupan adam (salaku manusa / jalma), jadi dandanan kasajatian khalifah nu ngabuahkeun darma ngalahirkeun amalan, numutkeun adab lampah kasanggupan dina ngawurkeun wawangi sajatina.

Kautamaan adam kasampurnaan manusa
Kautamaan khalifah kasampurnaan ibadah

Adam khalifah bumi – jadi manusa pikeun ibadah ka Gusti
Adam turun ngaraga dibumi-ngajelma jadi makhluk nu sampurna “manusa/ jalma”,
Khalifah, nyaéta kasajatian mimpin, réngkah ngangon laku ngolah lampah ngawuluku
Khalifah, nyaéta kasajatian cahaya, tangtungan babu kasajatian puah ( Puah Ra babu ).
Khalifah, nyaéta kasajatian élmu sajati, tangtungan ngabdi, wangunan titah ( Prabu ).
Khalifah, nyaéta Kang / Jeng Rama, wangunan resi, tangtungan ratu, wasta Sang Prabu
Khalifah, nyaéta Sang Prabu, tangtungan Sri Baduga kasajatian Maharaja ( rahaja diraja – raja saba raja ) sisimbulan raja leuweung, bastana pikeun Ki Sunda “Maung Lodaya.”

Kautamaan adam salaku khalifah bumi :
Lain sawates kajuhudan kasajatian nafsu tangtungan iblis, lain saukur katuhuan kasajatian akal
tangtungan malaikat, tapi aya dina kasanggupan mimpin, kasingeran ngangon sakur kasajatian nu
aya dina diri ( bumi ) sareng kasurtian, katalitian sareng ngarti kana wawangi sajati dina wujud
adab – adaban sareng panarat nu jadi tatali paranti kasajatian Gusti Mahasajati, para sajati, diri sajati jeung makhluk sajati.

Kautamaan manusa dina lampah ibadah ka Gusti :
Lain dina kajuhudan kasajatian nafsu tangtungan iblis, lain dina katuhuan kasajatian akal
tangtungan malaikat, tapi aya dina kaweningan – kasajatian élmu sajati. Nu ngalahirkeun
kadeuheusan ka Gustina ( manunggal sajatining abdi kaula Gusti ) sareng ka cintaan ka makhluk-Na ( manunggal sajatining abdi kaula makhluk ), Nu ngabuah laku lampah cageur, bageur, bener,pinter sareng singer.( jembar manah – asak hampura, handap haté – syukur nikmat, pasrah sumerah – luhur tarékah).

Kasampurnaan darma adam salaku khalifah bumi sareng adam salaku manusa ibadah ka Gusti
Nyaéta :
Di jero Mahasajatina ( Alloh),di tengah kasajatiana-Na (Muhammad)
di luar makhluk
Di jero Kitab Suci Mahasajati, di tengah Kitab Diri Mahasajati, di luar Kitab diri sajati.
Di jero nitis ngama’rifat, di tengah nyukma ngahakékat, di luar ngusumah nyaré’at
Di jero ruh / nyawa, di tengah akma sareng sukma, di luar jiwa sareng raraga
Di jero kalbu- akal – nafsu, di tengah hate- pikir, di luar indra – pangawakan
Di jero élmu sajati, di tengah élmu kasajatian, di luar pangarti sajati
Di tukang kalbu, di tengah akal, di hareup haté.
Di tukang akal, di tengah pikir, di hareup dama,
Di jero haté, di tengah pikir, di luar pangawakan – indra
Di jero ngaji diri, di tengah ngagali diri, di luar guyang diri
Di jero ngadorong, di tengah nyampur, di luar ngaluluguan
Di jero dzikir, di tengah mikir, di luar singkil
Di jero asah, di tengah asih, di luar asuh
Di jero kajuhudan, di tengah katuhuan, di luar kacintaan
Kajuhudan ka sajati-Na, katuhuan kana kasajatiana-Na, kacintaan ka makhluk ciptaan-Na.
Manunggal sajatining abdi kaula, sampurnaning adam numutkeun adab kasajatian salaku manusa

Dina Kasajatian Pajajaran ( Panataan ) Lampah Deugdeug Jayana :

Kasajatian wawangi sajatina :
Di jero kasajatian Rama, di tengah Resi, di luar Ratu
Di jero batu-wangi, di tengah silih- wangi, di luar munding wangi
Di jero tangtungan wangi,di tengah wangunan wangi, di luar guyang wangi

Kasajatian bangsa nagarana :
Di jero Sunda – di tengah Dwipantara – di luar Garuda ( Galuh ratu Sunda ) Nusantara
Di jero darma tauhid – di tengah darma juhud – di luar meta agama sareng nagara
Di jero kaweningan – di tengah Hideung – di luar Beureum Bodas
Di jero ngama’rifat – di tengah ngahakékat – di luar nyaré’at
Di jero nyawa – di tengah akma sukma – di luar jiwa raga

Kasajatian tapak darmana :
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa
Manunggal sajatining abdi kaula, sampurnaning darma. Manunggal sajatining abdi kaula lima
Wujud sisimbulanana :
Padépokan sareng Gerakan Muda Pajajaran ( Gempar ) :
Padépokan Batuwangi ,Padépokan Wangi,
Gempar Batuwangi, Gempar Siliwangi, Gempar Garuda,
Gempar Nusantara, Gempar Munding Wangi darma Guyang wangi.

Kasajatian tapak wangina :
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa,
Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa,
Metikan Karikil – karikil Mustika Permata Cahaya

Panggeuing Éling
Waspada Tingal Permana :

Iblis, nyaéta cahaya beureum kasajatian seuneu nu nganyawa nitis di alam ma’rifat tangtungan jatidiri nyawa adam nu ngabuahkeun kakuatan nafsu, jadi amparan lampah upaya dina kabéngkokan dina wangunan kahirupan nyawa adam.

Sétan, nyaéta kasajatian nafsu nu nyukma di alam hakékat lahir sareng hakékat batin tangtungan
jatidiri akma sareng sukma adam, ngabuah kadoliman, jadi amparan lampah upaya karuksakan dina wangunan kahirupan akma – sukma adam.

Dajal, nyaéta kasajatian karuksakan nu ngusumah ( ngawaruga ) di alam syaré’at batin tangtungan jatidiri jiwa adam salaku jalma/manusa makhluk bumi ( golongan sato/ homo sapiéns nu jadi
tutunggangan adam) khalifah bumi ( Ki Angon ) ngabuah karongkahan nu jadi amparan lampah kanistaan dina wangunan kahirupan jiwana.

Kanistaan, nyaéta kasajatian dajal nu ngusumah ( ngawaruga ) di alam syaré’at lahir tangtungan jatidiri raga adam salaku jalma ( manusa ) makhluk bumi ( golongan sato / homosapiéns ) tutunggangan adam khalifah bumi ( Ki Angon ).Ngabuah kacida nu jadi amparan lampah kiamah.

Kiamah, nyaéta ancur – ancuran ( karuksakan ) nu lahir tina lampah kacida wangunan karongkahan
amparan kadoliman, diadegkeun ku kabéngkokan wangunan nafsu angkara– tangtungan seuneu
kasajatian iblis nu hirup dina diri, hurip ruming kang dina nyawa urang, ngabuah naraka pikeun
hirup hurip urang. Hirup ngaraga jeung hurip ngajiwa rumingkang dina wujud kasajatian nanajis
jeung kakiruhan, babau jeung kakotoran, acak – acakan jeung paburantak, aing – aingan jeung pakia – kia, nu ngalahirkeun keclakna cimata raga saripari hirup acining hurip lampah naraka, medalkeun
kanyeri, kapeurih, tunggara, sangsara jeung katalangsara ka diri jeung balaréa.

Nu jadi cukang lantaranna, ku ilangna amparan ka sajatian, runtuhna tangtungan jatidiri, abrukna wangunan kasajatian urang. Mangka sirna kahormatan ilang harga diri urang salaku diri jeung abdi
kaula adamna, salaku hamba jeung agamana, salaku kaum jeung kasukuanana, salaku anak bangsa jeung nagarana, salaku umat manusa jeung bumi nu jadi ladang pangangonan tempat pangguyangan
lampahna anak incu adam.

Panggeuing Lilir
Caringcing Pageuh Kancing Saringset Pageuh Iket :

Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket, pikeun ngajaga kasurtian, miara katalitian sareng ngusumahkeun pangarti sajati urang, sangkan urang tiasa ngadegkeun kasajatian
Pajajaran, leutikna dina wangunan nagara tangtungan jatidiri pangawakan urang, gedéna di para dulur salembur nagara urang, langkung ageungna di baraya papada kaula jalma umat manusa di
buana alam, kalayan nu langkung lega, luhur tur ahéngna, dipapada kaula makhluk alam jagat raya.
Saéstuna dina tangtungan jatidiri urang téh loba makhluk tur dina adegan wangunan kasajatian
urang téh ngaruntuy gereyekna nyawa, nu ngamanunggal ngajadikeun bangsa urang janten bangsa nyawa, adegan jalma, tangtungan manusa nu sampurna.
Tiap – tiap tangtungan makhluk nu aya dina jatidiri sareng para nyawa nu aya dina wangunan diri urang, nyandang wujud, sifat, laku jeung lampah séwang – séwanganana.
– Naon anu janten laku jeung lampahna waruga tangtungan raraga wujud panon, ceuli, irung,
létah, kulit, otak, ati, jantung, paru, ginjal, suku, leungeun jeung sakur nu aya dina tangtungan raragana, béda laku lampah darmana, béda tugas, sifat jeung tabé’atna,

– Naon anu janten laku jeung lampahna waruga tangtungan jiwa wujud paningali, pangreungeu, pangangseu, pangrasa, pamikir ( rasio ), haté sareng sakur nu aya dina tangtungan jiwa, béda laku lampah darmana, béda tugas, sifat sareng tabé’atna

– Naon anu janten laku jeung lampahna lelembutan tangtungan akma sareng sukma wujud
pangrasa, akal, kalbu sareng sakur nu aya dina tangtungan sukma, tinangtu béda laku lampah darmana tur béda tugas, sifat jeung tabé’atna. Nya kitu deui pikeun anu janten laku lampahna
lelembutan tangtungan ruh kasajatian nyawana.

– Naon anu tiasa ditangkep jeung dipilampah ku akal nu nyukma di alam hakékat, tacan tangtu tiasa ditangkep tur dipilampah ku pikiran ( rasio ) nu ngajiwa ngusumah di alam syaré’at batin sareng ku otak nu ngaraga dina syaré’at lahir. Nya kitu deui pikeun makhluk anu sami pada ngajiwa ngusumah di alam syaré’at, naon anu tiasa ditangkep tur dipilampah ku pikiran ( rasio ), tacan tangtu tiasa ditangkep jeung dipilampah ku haté tur samulihna.

Di Jaman Uga Sunda Sawawa, jaman ngadegna deui Pajajaran, atanapi di Jaman Bumi Weuteuh Alif Ngadeg di Satengahing Jagat, urang salaku anak bangsa Nusantara tos samistina kudu tiasa ngajajar – jajar laku darma lampah nyawa, nu langkung sampurna ti para tutunggul gunung halimun nu janten karuhun urang baheula.
Mana laku pikir mana karya akal, mana laku haté mana karya kalbu, mana darma nyawa mana lampah cahaya. Mana pangarti sajati, mana élmu sajati, mana rasio, mana yakin, mana ainal yakin
jeung mana hakkul yakin jeung di mana nu janten tempat kasajatian séwang – séwanganana.

Sangkan lakuning hirup teu pajeujeut, adab-adaban teu pakusut, panarat teu pabeulit dina cacadan, kalayan urang tiasa ngabédakeun mana lampah nu sajati, mana lampah kasajatian, mana nu pura –
pura jeung mana nu jijieunan, mana landak jeung mana nu sok lalandakan.

Mana nu sajati, mana kasajatianana. Mana harti sajati, mana ma’na saéstu, mana sisimbulanana
dina lampah adab darma karusiahana-Na. Mana nu hak mana nu batil, mana wajib, mana sunah, mana bid’ah, mana tahayul, mana kufur, mana musyrik, mana migusti jeung mana mumusti.
Langkung tebihna, urang tiasa uninga sareng ngabéntenkeun :
o Mana sajatina tur mana kasajatianana Sang Hyang Maha Tunggal nu murbeng sadayana alam;

o Naon simbul ﷲﺍ basta “Alloh“ sareng simbul ﳏ ﺪﻤ basta “Muhammad;”.

o Di saha kasajatiana-Na ( “Muhammad“ ) ngaraga di alam syaré’atna, nyukma di alam hakékatna sareng nitis di alam ma’rifatna di bumi alam;

o Saha satria agung papayung agung tangtungan batu satangtung “Akmadi/ Ahmad bin Abdullah”, “Imam Mahdi / Sang Waruga Jagat Raya” sareng “ Insan Sang Agung;”

o Kalayan urang tiasa ngabédakeun mana amparan wangunan kasajatiana-Na, wangunan kasajatian syare’at-Na, wangunan kasajatian hakékat-Na sareng mana wangunan kasajatian ma’rifat-Na di bumi.

Sangkan uninga ka diri, nu mawa hikmah urang bisa bungah kana kasajatian diri jeung bisa nyukuran diri, ngadeg jatidiri nangtung wangunan kasajatian diri. Lain ngabanggakeun jeung ngulu
ngulukeun batur tur kufur kana kasajatian diri, nu ngajadikeun jatidiri jeung kasajatian diri tangtungan jeung wangunan kasajatian batur, nu lain tempatna.

Dongéngna Imam Mahdi jeung Dajal lir ibarat carita nu ngalagénda ngeunaan tangkuban parahu di lembur urang. Nu teu jauh ti laku ajianeun lampah teuleumaneun, laku
koréhaneun lampah pesékaneun tur teu jauh ti laku galianeun lampah larapkeuneun jeung piceuneun.
Dajal téh makhluk sato nu kaluar ti jero bumi, nu sok ngahakanan bangsa urang, motongan beuheung
urang, meulahan sirah urang, ngarojokan haté urang, manggang pangawakan urang, nguyup getih
ngisep nyawa raga urang, pikeun nu teu nurut ka dirina. Datangna dina mangsa tengah peuting manjing mangsa jaman kiamah.
Teu asup pikir ( irasional ) ceuk pikiran, tahayul ceuk haté, mun seug diteureuy buleud, sabab tos kaluar tina adab – adaban kasajatian syaré’at-Na. Tapi teu tiasa dipungkir ku urang mémang kitu ayana tur kabuktian nyatana.

Dina kaayaan urang keur nyaritakeun kiamah sareng sieun ku datangna kiamah, pikiran jeung haté ngalangit tapi akal jeung kalbu ngadasar bumi. Pangarti ngawang – ngawang tapi élmu sajati melempem, budi pekerti mipir gawir nu ngalungkawing. Tangtungan waruga (sang kurung)
ngajungkiring tapi lelembutan (sang kuring/ adam/ sukma) méotan. Sakur kamonésan keur caang ngagemray méncrang, tapi kahiru pan medem, kahuripan pareum, poék mongkléng buta radin.

Dina kaayaan urang keur nyaritakeun bakal kaluarna dajal jeung sieun kadatangan dajal, sakur kahirupan geus dirajah dajal sareng kahuripan tos dikawasa dajal. Kalayan teu sadar dina kaayaan
urang keur dirundung kasieun ku datangna jaman kaluarna dajal, kadang urang keur ngadajal sareng milaku polahna dajal.

Dina kaayaan ngarep – ngarep datangna Satria Piningit, Imam Mahdi, Sunda Nusantara, sareng Nabi Rosululloh. Wangunan pangarti jeung pamahaman tacan ngadeg, tangtungan élmu sajati
kosong molongpong. Kakosongan dieusian akuan tangtungan kabohongan, kalayan geus dimanfa’atkeun angkeuhan nu jadi tihang wangunan kabodoan. Mangka ngadeg sagalaning akuan nu diwangun ku karaguan lampah nu dipaksakeun.

Panggeuing Nyawa
Sangkan Uninga sareng Dikanyahokeun

Nuturkeun jaman nu ditoongan ngudag mangsa nu diintipan, maca tapak nu dikoréhan ngaji kasajatian nu digalian. Nyukcruk galur panétéan lacak tapak panincakan lampah di tiap panyindangan. Milaku sareng milampah nu teu ngahiding ku panglarang dina kurungan adab
pingitan iketan tatali paranti kasajatian. Pikeun ngahontalan pangalaman metikan élmu rusiah nu dikoréhan, ngarawuan hikmah nu jadi dandanan kamonésan.

Talaga bedah geus kaliwatan, jaman sato geus karandapan, jaman édan ngawasaan, jaman édan muru arédan keur ngamangsa jeung ngajamanan dina puncakna kajayaan, nu ngabuah kajayaan dina karuksakan, nu ngadeg diunggal patempatan lampah kasajatian hirup hurip urang.

Babau tingpelenghir disakuriling bungking kahuripan. Nutuh pikir ngaruntuhkeun pangarti nu jadi harepan kaluhuran, ngawangun kaputus- asaan nu jadi aib ka diri urang.

Rurujit jeung nanajis nalemrak disakuriling bungking kahirupan urang. Ngarompag haté ngaruntuhkeun pamahaman nu jadi amparan kayakinan harepan kamulyaan, ngawangun kamurtadan nyuburkeun kakufuran, nangtungkeun berhala ngamakmurkeun kamu syrikan diri urang. Ngiruhan kaweningan cahaya nyawa urang nu jadi wadah cahaya sajati-Na, ngageuleuhan kasucian
haté nu jadi tempat lalampahan kajatiana-Na, ngotoran kabersihan darma urang nu jadi tatapakan kaluhuran, kamulyaan, kaagungan lampah kasajatiana-Na, .

Babangké pasoléngkrah saincak – incak lampah ka hirupan, ngarompag adab – adaban nutuh panarat nu jadi tutunggangan lampah harepan kaagungan. Kahirupan geus dijarah nafsu nu teu kawuluku,
mareuman kahuripan wangunan kasajatian urang. Kajayaan dijarah angkara nu teu kabadanan, meruhkeun nyawa ngaruntuhkeun tangtungan jatidiri urang.

Wangunan hirup nu hurip ngan kari tapakna, tangtungan jatidiri nu jaya jeung digjaya ngan kari basana, nu aya ngan sakadar jadi buah carita kabuyutan tatapakan kasajatian bangsa urang. Nu kari-ngan kalakay nu jadi runtah kasajatian, pasoléngkrah diunggal kahirupan, geus diporag ku karongkahan dina kanistaan pangeusi jaman nu ngalaju di tiap mangsa jeung jaman nu dirandapan.

Cimata seuri gogolontoran teu kawadahan mingkin teu kaangon, cimata ceurik uprat aprét mingkin teu kawuluku, nu garélo tambah ngajadi, nu arédan tambah rosa, nu rosa tambah rongkah, mingkin
teu kabadanan ku kaimanan nu diamparan ku pangarti jeung pamaha man dina haté jeung pikiran nu jadi wadahna kasajatian waruga urang.

Panarat nu jadi tatali paranti kasajatian geus pa beulit dina cacadan, darma nu jadi adab – adaban kasajatian geus pajeujeut dina karuksakan, kahirupan geus pakusut dina panataan kahuripan.
Syaré’at nu ngaraga jeung ngajiwa geus loba ngajarah hakékat nu nga akma jeung nyukma sareng kaayaan nu samulihna. Adab sareng tatali paranti kasa jatian syaréat geus acak – acakan dijarahan
nafsu kamonésan pikiran nu jadi angkeuhan mareuman kahuripan. Hakékat nu tacan tepung sareng hakna pada ngajarahan, matak ngabingungkeun para musafir lampah kasajatian. Bangsa nyawa pangeusi alam jagat raya umumna geus teu nempat dina adab kasajatiana-Na.

Dajal keur ngamangsa ngawasaan jaman dina puncak kajayaan.Para hyang jadi harepan kahuripan pikeun tutunggangan lampah kasajatiana-Na, dina milampah lalampahan kasajatian weuteuh di jaman bumi weuteuh disagalaning kahirupan, nu digupay ku kanyataan nu geus teu bisa dipungkir ku balaréa papada kaula jalma bangsa nyawa.

Cunduk waktu nu mustari ninggang mangsa nu sampurna, titis tulis bagja diri. Takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa dipungpang, tiap alam sareng makhluk pangeusina geus kaiket ku tutulisan
kabeungkeut katangtuan, sakumaha nu geus jadi janji Mahasajati tur kasanggupan para diri nu sajati, nu teu bisa dipungkir ku waruga nu jadi tutunggangan para akma jeung sukma diri urang
salaku bangsa nyawa nu nyandang babastaan manusa
Halimun geus teu ngahimengan, handeuleum geus teu ngarimbunan, hanjuang geus ngagupayan,
kaayaan pangeusi jaman nu jadi tutulisan jeung katangtuana-Na nu geus ngagiring Ki Satria adab pingitan pikeun turun ka alam ramé, milampah lalampahan kasajatian di Jaman Bumi Weuteuh – Alif
Ngadeg di Satengahing Jagat, ngawangun wangunan kasajatian hakékat-Na (“Hakékat Muhammad”) di bumi, dina amparan tujuh gunung halimun nu kiwari keur dibitukeun ku lampah kasajatian adab karusiahan.

Ki Satria ngadunungan ngan sawates ka Sang Hyang Maha Agung Gusti nu Mahasajati, ngajuragan ngan saukur ka waruga nu jadi kurungan kasajati anana. Midulur ka para cahaya ngabaraya ka para
nyawa. Ngomando ka para lelembutan tangtungan jatidiri akma sareng sukma. Ngatik para mualaf, ngadidik para santri, ngasuh para musafir lalana jiwa, ngabimbing para budak angon, ngabina para batara cahaya.

Ngalampahkeun para satria cahaya, satria bumi, satria jagat raya nu baris jadi tutunggangan lampah kasajatianana. Pikeun ngajeujeuhkeun niat jeung patékadan dina amparan kaweningan, kasucian sareng kahandapanana, dina icikibungna laku ngaheuyeuk nyawa ulubiungna
lampah ngolah cahaya ngadegke un tangtungan ngawangun adegan kasajatian hakékat-Na di bumi.

Mangka :

Deugdeug Jaya nu geus ampir ilang tapakna, ilang wastana, leungit caritana dina kahirupan anak incu urang lembur ( Singajaya ) – Batuwangi Garut pakidulan Lebak, panungtungan ku sora
tutunggulan gunung halimun mangsa kawin di lebak cawéné ( ngamurid ) nu dibagéakeun ku sowara Guru Nu Agung Galuh Hyang Agung ( Gunung Galunggung bitu ) – Ratu Galuh Raja Pusaka, kiwari geus kaluar mucunghul hudang deui, digeuing kinasihan digupay karahayuan, dihudangkeun ku obahna jaman.

Nyaéta jaman nu geus ampir tumpur tangtungan jatidiri sirna wangunan kasajatian pangeusina, ku dicarabutan akarna ( iman) ditutuhan puhuna ( budi perkerti ), diporag dahanna ( jatidiri ),
dipuruculkeun daunna ( wangunan kasajatian diri), dipurudulkeun kembangna ( kamonésan hirup/ kahirupan ), dileungitkeun wawangi sajatina ( kahuripan/amalan ), diancurkeun buahna ( kaluhuran,
kamulyaan sareng kaagungan ), ditumpurkeun tutunggulna ( purwadaksi ) dicarabutan sirungna ( generasi kasajatianana ) ku dajal nu ngawaruga dina pangawakan bangsa urang papada kaula jalma
pangeusi buana, nu teu adab pi keun nuding ka saha-sahana.
Ngadeg dina tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatian nu weuteuh, kamanunggalan kasajatian Deugdeug Jaya – Batuwangi/ Galuh Pa kuwon – Silihwangi Pajajaran. Dangdan rahayu
kinasihan – isim rosul, amparan tujuh tangt ungan nu diwangun ku 7 ( tujuh ) gunung halimun kasajatian parahyangan ( tujuh guru sisimbulan para hyang ) sareng kamanunggalan para mustika cahaya tutunggul gunung halimun ( kamanunggalan para sajati/ parahyang ) dina tangtungan Gunung Gedé.

Disérénan kasajatiana-Na ( “Muhammad”), diistrénan kasajatian “Imam Mahdi“ ku Sang Hyang Maha Agung Puseur Curug Kasajatian (Gusti Alloh) salaku Sang Saka Mustika Cahaya Manunggal Lima – Waragad Jagat Raya. Pikeun nyingraykeun handeuleum nu ngarimbunan, milampah geger
hanjuang nu ngarindangan, dina lampah kasajatian pancanaga ( tugas kasajatian lima ), ngawurkeun amanah Mahasajati nyawérkeun wasiat para saja ti-Na sakum kaum kasajatian, ngagémbol aisan nu
jadi pangharepan, pamundut jeung pangawegah tungtutan kasajatian. Milampah pikeun ngadegkeun
tangtungan jatidiri, nangtungkeun wangunan ka sajatiana-Na, nutuh tatapakan angkara murka meruhkeun kasajatian dajal, nganteur kana kajayaan kasajatian adam khalifah bumi salaku manusa
dina 2 ( dua ) wangunan kasajatiana-Na, nyaéta “ wangunan kasajatian hakékat-Na sareng wangunan kasajatian syaré’at-Na salaku amparanna. ”

Deugdeug Jaya baris milampah darma ngawurkeun rahayu kinasihan, dina lampah kasajatian nu ngagusti, nganyawa sareng musaka ka sakumna papada kaula anak bangsa sareng papada kaula jalma pangeusi alam buana Dina 5 ( lima ) tugas nu jadi amanat wasiat kasajatianana, nyaéta :
• Tugas pikeun adegan wangunan kasajatian hakékat-Na di bumi
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri papada kaula jalma di bumi
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri papada kaula anak bangsa
• Tugas pikeun adegan wangunan kasajatian nagara
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri salaku budak angon kadua.

Dina 3 ( tilu) lalampahan numutkeun adab kasajatianana, nyaéta :

• Adab ma’rifat, pikeun para tangtungan nyawa / ruh, dina lampah mangsa nitis élmu sajatina
• Adab hakékat, pikeun para tangtungan akma – sukma, dina lampah mangsa nyukma élmu sajatina
• Adab syaré’at, pikeun para tangtungan jiwa – raga, dina lampah mangsa ngusumah élmu sajatina

Dina 5 ( lima ) laku 33 ( tilu puluh tilu ) lampah numutkeun tangtungan jatidiri sareng wangunan
kasajatianana, nyaéta :

• Tangtungan Deugdeug Jaya salaku satria amparan, dina 5 ( lima ) lampah amparan wangunan
kasajatian

• Tangtungan Satria Batuwangi ( Galuh Pakuwon ) salaku Perbu Batara Deugdeug Jaya – Batara Manunggal Cahaya / Batara Payung Cahaya – Batara Payung Buana- Batara Langlang Jiwa
– Batara Langlang Buana – Batara Payung Darma – Batara Payung Nagara, dina 12 ( dua welas ) lampah kasajatian

• Tangtungan Satria Pajajaran salaku Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang
Waruga Jagat, ( Mahabatara Jaya – Mahabatara Jiwa – Mahabatara Cahaya – Mahabatara Raja – Mahabatara Buana ) ” dina 12 ( dua welas ) lampah kasajatian

• Tangtungan Nabi Muhammad Rosulu lloh, salaku Sri Baduga Nabi Perbu Batara Deugdeug Jaya Muhammad Rosululloh, dina 3 ( tilu ) lampah kasajatian

• Tangtungan Imam Mahdi salaku Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya, dina salalampahan kasajatian.

Sang Saka
Mustika Cahaya
Pusaka Manunggal Lima

Milampah darma ngawurkeun rahayu kinasihan, dina lampah kasajatian nu ngagusti, nganyawa sareng musaka ka sakumna papada kaula anak bangsa tur papada kaula jalma pangeusi alam buana

”
Kasajatian Deugdeug Jaya weuteuh
( Deugdeug Jaya Batuwangi Galuh Pakuwon Silihwangi Pajajaran )

Pikeun nangtungkeun amparan tangtungan jatidiri sareng ngamparkeun amparan wangunan kasajatianana, sangkan ngadeg para calon satria nagri / satria buana sareng satria cahaya dina adegan nu sajati wangunan nu jaya.

”
Kasajatian Batuwangi

Pikeun nangtungkeun tangtungan jatidiri nu ge us pada runtuh ngabangké kahuripan, dina tangtungan batu satangtung kasajatian wawangi sajati wangi arum ( Satria wangi ), sangkan tepung jeung kasajatian cager, bageur, bener, pinter jeung singer.

”
Kasajatian Silihwangi

Pikeun ngadegkeun wangunan kasajatian asah, asih sareng asuh jeung papada kaula diri, papada kaula hamba, papada kaula kaum, papada kaula jalma umat manusa, papada kaula makhluk alam jagat raya, pikeun nutuh jaman sato ngarompag jaman édan muru arédan, nu geus ngamparkeun bangké kahirupan nyebarkeun babau kahuripan.

”
Kasajatian Khidir

Pikeun ngahirupkeun hurip ngahuripkeun hirup. Ngahirupkeun cahaya ngahuripkeun nyawa, ngahirupkeun tangtungan ngahuripkeun wangunan kasajatian, neumrag popoék ngarompag jahiliah.

”
Kasajatian Pajajaran

Pikeun ngajajarkeun nyawa nata cahaya, ngajéjérkeun kahirupan nata kahuripan, ngajéjérkeun tangtungan nata wangunan kasajatian, nempatkeun urusan numutkeun adab sareng tatali paranti
kasajatianana. Ngajéjérkeun nu paburantak nata nu acak acakan, sangkan tata tentrem répéh rapih kerta raharja, murah sandang seubeuh hakan, hirup teu loba malarat paéh teu sakarat.

”
Kasajatian Ratu Kodam

Pikeun ngaratuan bangsa nyawa, ngomando para lelembutan, para kodam, para akma sareng sukma nu ngawasaan jiwa sareng waruga bangsa nyawa. Sangkan ngadeg kajuhudan numutkeun adab

sareng tatali paranti kasajatiana-Na, morag syirik ngaruntuhkeun kamusyrikan, ngadeg tangtungan kasajatian alif tur jayana tauhid.
”
Kasajatian Muhammad

Pikeun mageuhan wangunan ngahuripkeun kasajatian syaré’at-Na nu geus hirup ngadeg sampurna,ngagarap adegan wangunan kasajatian hakékat-Na, muka jalan nyieun cukang pikeun mapag jaman alif ngadeg di panungtungan jagat – ngadegna wangunan kasajatian ma’rifat-Na dibumi.
Ngahuripkeun adab – tatali kasajatian syaré’at ngahirupkeun kasajatian hakékat, mager adab sareng tatali paranti kasajatian ma’rifat, pikeun lampah kasampurnaan tangtungan jatidiri
salaku manusa dina kurungan wangunan kasajatiana-Na.

”
Kasajatian Imam Mahdi
Pikeun ngabeungkeut para tangtungan nyawa wangunan cahaya salaku ahli waris para cahaya tatapakan Mahacahaya. Ngiket para tangtungan jatidiri wangunan kasajatian salaku ahli waris para sajati nabi tatapakan Mahasajati, sangkan sabeungkeutan dina tangtungan, sakurungan dina wangunan, salampah dina adab – adaban sareng sabeungkeutan dina tatali kasajatian Gusti Alloh
nu Mahasajati, dina ngawangun ngeusian jaman bumi weuteuh – alif ngadeg di satengahing jagat, ngibarkeun beureum sareng bodas kasajatian ma nusa – adam khalifah bumi, sangkan salawasna
aya dina kurungan kajayaan nu sajati.

Kasajatian Parahyang dina kamanunggalan para mustika papayung agung tihang cahaya, Pikeun ngamanunggalkeun para cahaya, dina tangtungan lelembutan jatidiri akma sareng sukma wangunan kasajatian mualaf, santri, musafir lalana jiwa, budak angon, satria cahaya, satria bumi
wangunan kabataraan, Para Ratu Satria Jagat Raya wangunan kamahabataraan,. Sangkan ngadeg kamanunggalan salaku diri, hamba, kaum, anak bangsa sareng umat manusa, ngarompag sifat nu pakia – kia meruhkeun nu aing-aingan nu geus ngaruntuhkeun tihang wangunan kajayaan manusa/ Adam khalifah bumi.

”
Kasajatian Budak Angon ( kadua )
Tapané sajatining hurip, lampah Ki Angon laku Ki Umbaran di tempat pangguyangan kadua dina wujud lampah ngangon kasajatian beureun sareng kasajatian bodas, sangkan ngadeg siger tengah nangtung di tengah-tengah, sakumaha nu jadi ciri dina gereyekna sisimbulanana.
Pikeun nuntun diri sareng para tangtungan jati diri, ngajeujeuhkeun lakuning hirup ngajajarkeun lampah dina milampah ditempat pangguyangan hirup sareng kahirupan jaman bumi weuteuh.

Ngangon kaweningan ngawuluku kasucian, ngangon haté ngawuluku nafsu,
Ngangon karahayuan ngawuluku kinasihan, ngangon kajuhudan ngawuluku kayakinan, Ngangon kasajatian ngawuluku kabuyutan, ngangon karusiahan ngawuluku kasajatian, ngangon tatapakan kasajatiana-Na ngawuluku patilasan kasajatian para sajati-Na, ngangon tangtungan ngawuluku wangunan, ngangon syaré’at ngawuluku hakékat, ngangon jiwa raga ngawuluku akma sukma, ngangon akal ngawuluku pikiran,
ngangon élmu pangarti ngawuluku lampah amalan,
ngangon adab – adaban ngawuluku tatali paranti kasajatian,
ngangon niat patékadan ngawuluku tarékah sareng upaya lampah kahirupan, ngangon diri ngawuluku balaréa, ngangon papada kaula ngawuluku tempat pangguyangan,ngangon cimata seuri ngawuluku cimata ceurik, ngangon dua jojodoan kasajatian nu pasalia patukang tonggong sareng ngawuluku nu sarampak reureujeungan.

Gupay Karahayuan
Sangkan Hudang dina Lampah Pikeun Ngupama

Pikeun muka lawang nitisna cahaya kasajatian nu baris diawurkeun, nuturkeun lampah nu baris
dilampahkeun, muka lawang lampah akma sareng sukma salaku jatidiri adam nu baris ngeusian
wangunan weuteuh kasajatian hakékat-Na, disagédéngeun pikeun ny ampurnakeun lampah
kasajatian salaku tangtungan jatidiri manusa dina kamanunggalan lima ( jiwa, raga, akma, sukma sareng nyawa ) kurungan dua wangunan kasajatian ( syaré’at – hakékat ).
Sim kuring umajak ka diri
sareng ka sakumna, dina lampah sadiri – dirina atanapi reureujeungan, dina sagalaning tingkatan
sareng kamonésan raga kahirupan syaré’at, pikeun ngupama sawates nu kadada kaduga ku lampah
haté dina kayakinan lampahna niat sareng patékadan, ku lampah pikiran dina lampahna pangarti
sareng pamahaman sareng ku lampah waruga ku kahusuan dina lampah numutkeun kaahlian nu jadi
tutunggangan lampah hirup sareng kahirupan séwang-séwangan :

( 1 )
Gupay amparan pikeun panganteur lampah kasajatian.
Ngupama pikeun netepkeun diri aya dina amparan kasajatian ( nu geus jadi pusaka amparan lampah kasajatian satria panengah ) dina sagalaning urusan lampah darma waruga kahirupan syaré’at,
pangpangna pikeun nu geus netepkeun diri dina wangunan kasajatian syaré’at-Na. Dina simbul pusaka raga kalimah nu ngagusti kasajatian nu nganyawa : Asyhadu allâ ilâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muh ammadarrasûlullôh Subh ânallôh, walh amdulillâh, walâ Ilâha illallôh, A llôhu Akbar Bismillahi tawakaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm

( 2 )
Gupay kajuhudan sareng kaweningan, pikeun muka lawang lampah cahaya kasajatian :
Ngupama pikeun netepkeun diri dina kajuhudan sareng kayakinan ka Nu Mahakawasa. Ngaleupaskeun diri tina sagalaning laku haté lampah pikiran dina urusan nu sifatna nyéndérkeun
diri salian ti ka Gusti Alloh Dzat Nu Mahatungga l. Ngahérangkeun haté ngaweningkeun pikiran, ngosongkeun diri ku kaweningan tina sagalaning sifat nu bisa jadi lawang sareng cukang karuksakan
ka diri sareng balaréa, sangkan diri aya dina katetepan salaku tutunggangan cahaya kasajatiana-Na.

( 3 )
Gupay tobat, pikeun lampah mersihan enggon – makom tempat nitisna cahaya kasajatian:
Tobat ka Gusti Dzat Nu Maha Lautan Hampura nu baris mersihkeun nyawa tempat panitisan sareng nyukmana élmu sajati dina diri, jembar manah pikeun ngalapangkeun wadah kasajatian, ngarumasakeun diri pikeun ngalirna cahaya kasajatian, handap haté pikeun jalan ngagolontorna
cahaya kasajatian. Ngaji diri neuleuman kasajatian ( dzikir ) sareng munajat kanu Mahakawasa, pikeun panganteur jalan ngalirna cahaya kasajatian Gusti Dzat Nu Mahacahaya dina diri.

( 4 )
Gupay tapané sajatining hurip, pikeun lampah nyukmana cahaya kasajatian :
Ngurus diri ngajaga kasajatian, miara rasa ngolah kayakinan, ngajaga budi pekerti, élmu pangarti jeung amalan tina sagalaning karongkahan nafsu numawa karuksakan ka diri jeung balaréa. Ngajaga kasaimbangan antara kasajatian beureum sareng bodas dina diri, miara adab – adaban
sareng panarat nu jadi tatali paranti kasajatian hirup hurip diri dina sagalaning tingkatan nu jadi kamonésan kahirupan syaré’at, salaku diri, hamba, kaum, anak bangsa sareng umat manusa, pikeun
ngadegna tangtungan jatidiri salaku batu satangtung, ngadegna wangunan wawangi kasajatian.

( 5 )
Gupay pangangonan,
Pikeun lampah ngusumahna cahaya kasajatian :
Ngangon lampah hirup sareng kahirupan raga ( pangawakan ) nu rumingkang di alam syaré’at lahir sareng lampah hirup sareng kahirupan jiwa ( haté , pikiran, nafsu sareng nu sanésna ) nu rumingkang di alam syaré’at batin urang. Pangpangna dina niat sareng patékadan nu jadi lampahna haté,
pangarti sareng pamahaman nu jadi lampahna pikiran, laku lampah pangawakan nu teu kaluar tina adab – adaban sareng tatali paranti kasajatian syaré’at urang.
Ngajuhkeun diri tina sifat sirik pidik jail kaniyaya, bantangul adigung adiguna gedé hulu, syirik, musyrik, pasék, munafék, siksik melik sareng sajabina sifat nu bisa ngiruhan pikiran, ngotoran haté,
ngaruksak budi pekerti sareng amalan.
Meungkeutkeun diri dina kamanunggalan numutkeun adab kasajatian, rempug jukung sauyunan, teu pakia- kia jeung aing-aingan, teu silih tuding silih teumleuhkeun, asak hampura sareng jembar manah.

( 6 )
Gupay karahayuan
Pikeun guyang lampah tugas kasajatian.

Ngupama pikeun netepkeun diri sangkan diri aya dina kurungan tobat tali kajuhudan iketan katuhuan, kalayan waruga aya dina adab – wangunan kasajatian syaré’at-Na salaku tutunggangan
lampah darma Ki Raga, nu baris jadi amparan lampah darma Ki Sukma dina wangunan kasajatian hakékat-Na di bumi.

Sabeungkeutan pikeun ngaheuyeuk nyawa ngolah cahaya, ngaheuyeuk sukma ngolah waruga, ngaheuyeuk darma ngolah alam buana, ngaheuyeuk diri ngolah kasajatian, ngaheuyeuk kasajatian
beureum tangtungan nafsu ngolah kasajatian bodas tangtungan akal, ngaheuyeuk akal ngolah élmu sajati, ngaheuyeuk pikiran ngolah pangarti sajati, pikeun kajayaan diri kasampurnaan manusa salaku
adam khalifah bumi.

Sairing sairama dina lampah ngaheuyeuk diri ngolah kulawarga, ngaheuyeuk kaum ngolah umat, ngaheuyeuk warga ngolah anak bangsa, ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, ngawuluku lemah cai
ngolah alam buana, pikeun kamakmuran bangsa kajayaan nagara sareng kahadéan balaréa papada kaula jalma – papada kaula makhluk pangeusi alam buana.

Ngamanunggalkeun rasa, haté jeung pikiran, sabeungkeutan niat jeung patékadan, dina kamonésan
tangtungan sareng wangunan kasajatian diri tur laku lampah darma, pikeun ngabéla lemah cai, ngajungjung harkat darajat sareng martabat bangsa sareng nagara, ngabéla alam buana nganjungjung
harkat darajat sareng martabat papada kaula jalma – umat manusa.

Jembar manah nempatkeun laku dina tangtungan jatidirina nempatkeun lampah dina wangunan kasajatianana, nempatkeun urusan dina tempatna, ngajajarkeun hirup dina mernahna, nata kahirupan dina mistina, gajéjékeun hak sareng kawajibanana, numutkeun adab – adaban sareng
tatali paranti kasajatianana pikeun kalanggeungan hirup nu hurip dina kurungan kamanunggalan bangsa sareng nagara, kamanunggalan umat manusa sareng alam buana.

Sabilulungan guyub sauyunan dina lampah darma kahirupan, teu pakia- kia jeung aing aingan, silih bélaan silih jeujeuhkeun, silih atik silih didik, silih bimbing silih bina. Silih asah, silih asih, silih asuh jeung papada hamba, papada kaum kasajatian, papada warga sareng papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma, papada kaula makhluk pangeusi alam buana. Anak bangsa jadi satria cahaya papayung agung tunggangan Hyang Maha Agung, nagara jadi makom karomah-Na, nusa jadi lampah guyang darmana, salaku tutunggangan kaluhuran kamulyaan
sareng kaagungan lampah darma satria panengah “ Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima ” dina milampah tugas kasajatian Pancanaga nu jadi amanat Mahasajati wasiat para sajati-Na di Jaman Bumi Weuteuh – Alif Ngadeg di Satengahing Jagat.

Ngajaga, miara sareng mulasara sakur lampah darma kasajatiana-Na, wujud syaré’at tatapakan para sajati-Na salaku satria amparan tutungangana-Na nu ngabuah pusaka amparan wangunan
kasajatiana-Na di buana alam, tina sagalaning perkara nu bisa ngaruksak kana kasucian sareng kamurnianana. Teu mungguh wujud kumaha nu jadi tatapakan nu nganyawa, musaka sareng ngagustina, asal muasal medalna, saha wujud tangtungan jatidiri satriana, timana asal muasal kaum nu jadi purwadaksina sareng iraha mangsa sareng jamanna.

( 7 )
Gupay panyaksian
Pikeun ngajidiri neuleuman kasajatian, sangkan surti, ngarti tur taliti

o Bukti sajati baris nemrak jeung narémbongan nuturkeun laku marengan lampah nyawa urang. Baris kabuka sawates ku kajuhudan, kabaca sawates ku kaweningan, kaaji sawates ku kasurtian, kagali sawates ku katalitian, kaharti sawates ku kajembaran, kasaksi sawates ku lalampahan, pahamna sawates ku ngarandapan, kaujina sawates ku karumasaan, kapimilikna sawates ku kahandapan, kapibandana sawates ku ka karumasaan sareng baris kapilampah sawates ku kapancegan pikiran katetegan haté kana kayakinan ka Gusti nu Maha Kagungan.

o Jauhna laku lamparna lampah geyekna panyinda ngan, jerona ajian jeung paneuleuman, luhurna élmu nu bisa dihontalan jeung gereyekna hikmah nu bisa dirawuan, gumantung kumaha ceuk katetegan sareng kahusuan lampah dina ngupamana.

o Lawangna, aya dina niat jeung patékadan. Cukangna aya dina sagalaning kaayaan nu jadi urusan lampah hirup sareng kahirupan urang. Jalanna aya dina titincakan lampah tarékah dina ngupamana. Lampahna aya dina haté, pikiran sareng pangawakan urang, nu wujudna aya dina pangarti, pamahaman sareng kaahlianana. Lalampahanana, aya dina kaweningan sareng kajuhudan, kalayan tutungganganana aya dina katu lusan, kajembaran sareng karumasaan diri ka Gusti Alloh – Pangéran Dzat Nu Mahasajati.

o Léngkahna teu ngariweuhkeun jeung lampahna moal ngagaruwahkeun tur pamolahna moal ngahésékeun, Sabab lampah kasajatianana sifatna ngangagusti ( hirup hurip ), nganyawa sareng musaka, nyahaya sareng ngarusiah. Nitis dina akma ma’rifat urang, nyukma dina sukma
hakékat urang sareng ngusumah dina waruga syaré’at ( jiwa raga ) urang, nganyawa dina hirup sareng kahirupan urang. Nu nitis sareng nyukma dina lelembutan ( adam ) urangna ngan sawates kaluhuran, kamulyaan sareng kaagungan kasajatian a-Na.Nu ngusumah dina waruga (jiwa raga ) syaré’at urangna, sawates lampah ngup ama dina ukuran nu kadada kaduga ku lampahna haté dina kayakinan, niat sareng patékadan, ku lampah pikiran dina pangarti sareng pamahaman
dina kahusuan lampah séwang-séwangan, numutkeun kaahlian sareng kajuhudan, kaweningan, katulusan, kajembaran sareng kahandapan hate urang.

o Lampahna baris jadi ajian tur paneuleuman, nu milampahna jadi amalan, nu nuturkeunana jadi lampah kasajatian, nu netepkeun diri baris jadi babaladna. Nu jadi babaladna baris jadi tutungangan kasajatian-tatapakan bukti patilasan lampah kasajatian satria nu jadi utusan.

o Para mualaf sajati, santri sajati, musafir lalana jiwa, budak angon, para satria, para ratu didikan kasajatian, lain paham jeung aliran, kolomp ok jeung golongan kakuatan kapentingan karongkahan kamonésan raga. Tapi sawates tang tungan batu satangtung,tutunggangan sareng tatapakan lampah kasajatian satria nu jadi utusan. Nu lampahna sawates numutkeun ukuran tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatianana dina kurungan adab pingitan pangiket tatali kasajatianna-Na. Teu nyonyorén kaahéngan nu ngohondang kakaufuran/ murtadan sareng kamusyrikan, tapi sawates dandan kasajatian, kamo nésan karusiahan sareng wawangian sajati.

o Moal ngalampahkeun kanu teu jembar maksa nu teu ridlo, ngajurungan kanu borangan nitah nu teu kadada kaduga, mercaya kanu gedé angkeu han nitipkeun kanu gedé kahayang, nu luhur
harepan loba tuntutan. Tapi ngan sawates kanu bersih handap haténa, wening pikirna, surti atina, rancagé haténa, taliti lampahna, apik milampahna, ngarti kana wawangi sajati tur nu hirupna weruh disemu saéstu. Teu mungguh saha jalmana kumaha runtuyan silsilahna sareng
timana asal muasal nu jadi purwadaksina.

Iklan

One response to “Pusaka cahaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s